راهنمای نویسندگان

نویسنده مسئول محترم مقاله

خواهشمند است موارد ذیل را تکمیل و ارسال شود در غیر اینصورت مقاله عودت داده می شود:

1- اخذ گواهی مشابهت یابی از سایت ایرانداک(درصد مشابهت یابی زیر 10 درصد باشد)

2- تکمیل فرم های تعهد نویسندگان و تعارض منافع (فایل در راهنمای نویسندگان قابل دانلود می باشد)

3- درصورتیکه مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله دکتری باشد  نویسنده مقاله و مسئول مکاتبات باید استاد راهنما باشد و  اسم دانشجو نفر اول بیاید.

4- منابع باید با فرمت APA تنظیم شود ضمناً (منابع درون متن مقاله باید فارسی تایپ و لاتین آن در همان صفحه زیرنویس شود.) و حتماً منابع فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شود و ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی در قسمت منابع بصورت حروف الفبا مرتب شود و منابع فارسی را نباید حذف نمائید.  در ترجمه انگلیسی با تبدیل سال شمسی به سال میلادی، به شکل رنگی آورده و در انتهای آنها عبارت [In Persian] بصورت برجسته درج می­شود   (خیلی مهم)

5- چکیده فارسی به صورت ساختاریافته غیرمبسوط، بین 250 تا 350 کلمه به همراه کلیدواژهها، شامل هدف، روششناسی، یافتهها، نتیجهگیری، واژگان کلیدی باشد).

6- چکیده لاتین مقاله به صورت مبسوط (Abstract Extended) بین 750 تا 1000 واژه، شامل بخشهای: Aim and introduction 2. Methodology 3. Finding 4. Discussion and coclusion. 

7- در قسمت مشخصات نویسندگان، علاوه بر درج مشخصات نویسندگان به زبان فارسی باید با زبان لاتین هم آورده شود.

8-  مقاله حتماً تک ستونه باشد.

9- تقدیر و تشکر (Acknowledgement and Funding): تقدیر و تشکر از افراد و سازمان‌های حامی و از جمله اشاره به این‌که این مقاله برگرفته از پایان‌نامه، رساله یا طرح تحقیقاتی و مانند آن است، در زیر عنوان «تقدیر و تشکر» درج شود. (خیلی مهم)

الف) نحوه تایپ مقاله:

 1. تایپ در محیط نرم‌افزار Microsoft Office Word با تنظیم های کامل زبان فارسی، انجام شود.
 2. تایپ متن فارسی با رعایت فاصله و نیم‌فاصله باشد (به طور نمونه؛ "می‌شود"، "کتاب‌ها"، "کم‌تر"، "بیش‌تر" و ...).
 3. رسم جداول، تایپ اعداد و ارقام" به فارسی بوده و "اعداد اعشاری" نیز به شکل نمونه (47/3) تایپ شود . از " فاصله گذاشتن"به وسیله ،"تب" و یا  "اینتر" در این جا، خودداری شود.
 4. از قلم بولد شدهB Nazanin  با اندازه 12 برای تایپ متن فارسی، قلم معمولی B Zar با اندازه 11 برای چکیده فارسی و نیز قلمTime new roman  با شماره 9 برای متن انگلیسی، استفاده کنید.
 5. منحنی‌ها، نمودارها و اشکال به صورت سیاه و سفید و به کمک نرم افزار Microsoft Office Word  ترسیم و تنظیم، شده باشند.
 6. جداول و نمودارها باید به وسیله شماره، مشخص گردند و در متن مقاله‌ نیز با همان شماره، مورد اشاره قرار گیرند. (مانند جدول 1، نمودار 2)
 7. اسامی و اصطلاحات لاتین باید در زیر همان صفحه، زیرنویس شوند.
 8. چنانچه مقاله، مستخرج از طرح پژوهشی مصوب است، در پاورقی صفحه نخست، با ذکر مرکز/ موسسه تامین کننده اعتبار طرح پژوهشی، مراتب زیرنویس شود.

 
ب) ترتیب عناوین و ساختار مقاله:

 1. عنوان (با فونت بولد شده B Traffic با شماره 20).
 2. نویسنده و یا فهرست مشخصات نویسندگان به شکل نمونه زیر (رعایت موارد ذیل، جهت درج مشخصات نویسنده/گان، در چکیده فارسی و انگلیسی، ضروری است به علاوه توصیه می شود؛ آخرین شماره چاپ شده مجله را برای تنظیم مقاله خود، ملاحظه کنید)؛

- نام و نام ‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان (در چکیده فارسی با قلم بولد شده BZar با شماره 11).
- شماره گذاری روی اسامی نویسنده/گان و زیر نویس مشخصات آنان به ترتیب با رعایت؛ 1) سطح ‌تحصیلی/ مرتبه علمی، 2) گروه‌ آموزشی، 3) نام دانشگاه (در چکیده فارسی با قلم معمولی  B Lotus با شماره 11).
- ستاره گذاری و تعیین نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان به همراه آدرس پست الکترونیک وی (در چکیده فارسی با قلم معمولی  BZar با شماره 9).

 1. چکیده فارسی(200 تا 300 کلمه) به همراه کلید واژه‌ها (حداکثر هفت کلمه) شامل)مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و کلید واژه)
 2. چکیده انگلیسی:شامل)مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و کلید واژه)
 3. مقدمه.
 4. روش :شامل( نوع پژوهش ، آزمودنی : جامعه آماری و نمونه پژوهش ، ابزارهای  پژوهش، شیوه انجام پژوهش و شیوه تحلیل داده‌ها.)
 5. نتایج.
 6. بحث و نتیجه گیری.
 7. منابع.

 
ج)شیوة تنظیم فهرست منابع

 1. 1.فهرست منابع باید به روش APA تنظیم شود و تا حد امکان از Endnote استفاده به عمل آید. [نظم الفبایی در تمامی منابع رعایت شده باشد. همچنین، از این‌که تمامی استنادهای درون‌متنی در فهرست منابع وجود دارد اطمینان حاصل شود.] 
 2. نحوۀ استناددهی درون‌متنی، از جمله نحوۀ درج استنادهای فارسی و لاتین، با الگوی مجله مطابقت داشته باشد. برای سهولت در شناسایی نحوه استناددهی به منابع، پیشنهاد می‌شود ضمن لحاظ کردن آخرین نسخه راهنمای نویسندگان مجله، از مقاله‌های آخرین شماره منتشر شده مجله که بر اساس همین نسخه از راهنمای نویسندگان تنظیم شده‌اند نیز کمک گرفته شود.
 3. منابع به ترتیب حروف الفبا و با شروع از منابع زبان فارسی و سپس منابع زبان انگلیسی، مرتّب شده و در انتهای مقاله آورده شوند.
 4. استناد درون‌متنی به منابع خارجی در متن به زبان فارسی همراه با سال انتشار میلادی آورده شود.
 5. استناد درون‌متنی به منابع فارسی (اعم از آثار تألیفی یا ترجمه‌ای) در متن به زبان فارسی همراه با سال انتشار شمسی آورده شود.
 6. در بخش فهرست منابع فارسی، اطلاعات کتابشناختی منابع فارسی به زبان فارسی می‌آید و ترجمه انگلیسی آن همراه با تبدیل سال شمسی به سال میلادی، به شکل رنگی در بخش فهرست منابع انگلیسی نیز آورده و در انتهای آنها عبارت [In Persian] بصورت برجسته درج می‌شود.
 7. در بخش فهرست منابع انگلیسی، اطلاعات کتابشناختی منابع خارجی به زبان انگلیسی آورده شود.

توضیح: در مواردی که نام نویسنده خارجی در متن به زبان فارسی مورد اشاره قرار می‌گیرد نیز ضروری است در هنگام استناددهی درون‌متنی، نام خانوادگی انگلیسی و سال انتشار میلادی اثر در داخل پرانتز و به صورت درون‌متنی مورد استناد قرار گیرد.

 1. ضروری است تمام منابع در متن بصورت درون‌متنی مورد استناد قرار گیرند و در این خصوص، از چارچوب‌های تعیین شدۀ مجله و نظام APA تبعیت شود.
 2. درج DOI صحیح آثار در انتهای اطلاعات کتابشناختی آنها ضروری است. در صورت قدیمی بودن و نبود DOI برای یک اثر، درج نکردن DOI مانعی ندارد.

6 .فهرست منابع فارسی با قلم B Lotus ‌ نازک با اندازه 12 و منابع انگلیسی با قلم Times New Roman 11 نازک آماده شده و به صورت Hanging با فاصله یک سانتی متر در سطر بعدی تنظیم شوند.

مثال‌هایی از نحوه استناددهی و نگارش منابع

در استناددهی درون‌متنی

در استنادهای درون­متنی برای کتاب (نام خانوادگی نویسنده، کاما، سال، کاما، ص، کاما، شماره صفحه) نوشته شود.

 مانند: (جلالی، 1395، ص. 73)، یا: (Randall, 1995, 25)

در استنادهای درون­متنی برای مقاله (نام خانوادگی نویسنده، کاما، سال)

مانند: (اکبری، 1395)، یا: (Wing, 1994)

به طور کلی، ساختار کلی استناد دهی به روش APA از الگوی زیر تبعیت می­کند:

 

 

 

 

 

 

 

در فهرست منابع:

 الف) کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندگان. سال انتشار (داخل پرانتز). عنوان کامل کتاب. شماره چاپ. ناشر. تعداد صفحات. مانند:

با توجه به فارسی بودن این کتاب، ابتدا اطلاعات کتابشناختی آن به صورت فارسی در بخش فهرست منابع فارسی آورده می‌شود:

نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران: سمت؛ دانشگاه شاهد. 502 ص.

 

سپس اطلاعات کتابشناختی کتاب به صورت زیر به انگلیسی ترجمه می‌شود و در فهرست منابع انگلیسی نیز قرار می‌گیرد و در انتهای آن، عبارت [In Persian] اضافه می‌شود:

Noroozi Chakoli, Abdolreza. (2011). Introduction to Scientometrics (Foundations, Concepts, Relations & Origins). Tehran: SAMT; Shahed University. 502 p. [In Persian]

 

مثال برای بخش یا فصلی از کتاب تدوین شده: (Edited book)

Butzer, K.W., (1980). Aquacultural applications: biological applications, In: Butzer, K.M. (Ed.), Fisheries Processing. First Edition. Chicago Press. 20-37 pp.

 

مثال برای کتاب تألیفی:

Randall, J.E., (1995). Coastal Fishes of Oman. University of Hawaii Press. Honolulu, USA. 439 p.

 

مثال برای کتاب ترجمه شده:

با توجه به فارسی بودن این کتاب، ابتدا اطلاعات کتابشناختی آن به صورت فارسی در بخش فهرست منابع فارسی آورده می‌شود:

خلیل، طارق ام. (1393). مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

سپس اطلاعات کتابشناختی کتاب به صورت زیر به انگلیسی ترجمه می‌شود و در فهرست منابع انگلیسی نیز قرار می‌گیرد و در انتهای آن، عبارت [In Persian] اضافه می‌شود:

 Khalil, Tarek M. (2014). Management of technology: the key to competitiveness and wealth creation. Translated by Mohammadi Arabi & Davood Eizadi. Tehran: Iran Cultural Studies Press. [In Persian].

 ب) مقالۀ مجله

نام خانوادگی، نام نویسندگان، سال انتشار. عنوان منبع. نام مجله. دوره (شماره): تعداد صفحات. مانند:

با توجه به فارسی بودن این مقاله، ابتدا اطلاعات کتابشناختی آن به صورت فارسی در بخش فهرست منابع فارسی آورده می‌شود:

موسوی زاده, مریم, نوروزی چاکلی, عبدالرضا, پورنقی, رؤیا. (1401). شناسایی مؤلفه‌های تحلیل اطلاعات در نظام‌های بازیابی، بر اساس فنون مصورسازی اطلاعات در علم‌سنجی: مرور نظام‌مند. پژوهش نامه علمسنجی، (8)15، 191-216، ِDOI: 10.22070/rsci.2020.5321.1367

سپس اطلاعات کتابشناختی مقاله به صورت زیر به انگلیسی ترجمه می‌شود و در فهرست منابع انگلیسی نیز قرار می‌گیرد و در انتهای آن، عبارت [In Persian] اضافه می‌شود:

Mousavizadeh, M., Noroozi Chakoli, A., Pournaghi, R. (2022). Identifying the Information Analysis Components in Retrieval Systems, Based on Information Visualization Techniques in Scientometrics: A Sys-tematic Review. Scientometrics Research Journal, 8(15), 191-216. doi: 10.22070/rsci.2020.5321.1367 [In Persian].

Wing, S., (1994). A Geographical information system to support management of marine resources. Marine Biology, 16(4), 12-15.

 

  ج) اگر منبع مقاله یا نوشته از اینترنت مربوط به یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده باشد:

Froese, R., Pauly, D., (2007). FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org , version (11/2007).

 

  د) اگر مقاله یا نوشته از اینترنت مربوط به یک دانشگاه یا اداره دولتی بدون نام نگارنده باشد:

Food and Agriculture Organization. (2000). Fisheries and Aquaculture: variability and climate change. Retrieved October 31, 2001. http://www.fao.org/fishery/topic/3541/en.

 

 ه) پایان‌نامه/رساله تحصیلی :

نام خانوادگی و نام نویسنده. تاریخ انتشار. عنوان رساله. مقطع تحصیلی. نام دانشکده و دانشگاه. مانند:

با توجه به فارسی بودن این منبع، اطلاعات کتابشناختی آن ابتدا به صورت فارسی در بخش فهرست منابع فارسی آورده می‌شود و سپس ترجمه انگلیسی اطلاعات کتابشناختی آن، در بخش فهرست منابع انگلیسی نیز آورده می‌شود و در انتهای آن، عبارت [In Persian] اضافه می‌شود:

دهقان، سمیه. (۱۳۷۷). مراحل تکامل و تراکم لارو ماهیان در سواحل خوزستان . پایان­ نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

Barausse, A., (2009). The Integrated Functioning of Marine Ecosystems. Ph.D. Thesis. School of Civil and Environmental Engineering Sciences. University of Padova, Italy. 730p.

 

 و) کنفرانس­های علمی :

نام خانوادگی، نام نویسندگان، سال انتشار. عنوان مقاله. نام همایش. موسسه (در صورت وجود) و شهر محل برگزاری. شماره یا تعداد صفحات ذکر شود. مانند:

با توجه به فارسی بودن این منبع، اطلاعات کتابشناختی آن ابتدا به صورت فارسی در بخش فهرست منابع فارسی آورده می‌شود و سپس ترجمه انگلیسی اطلاعات کتابشناختی آن، در بخش فهرست منابع انگلیسی نیز آورده می‌شود و در انتهای آن، عبارت [In Persian] اضافه می‌شود:

صفاریان، رضا و مشایخی، نیره. (۱۳۸۶). بررسی و طبقه‌ بندی شاخص کیفیت آب رودخانه کارون و مقایسه آن با وضعیت شاخص کیفیت آب رودخانه‌ های مارون و زهره. دهمین همایش ملی بهداشت محیط همدان. ۳۵-۲۳.

Ranjzad, M., Khayyami, M.and Hassanzadeh, A., (2008). Rhenological and Morphological studys of Linum bienne Mill. Proceedings of the 15th National and Third international Conference of Biology. Aug. 19-21, 2008. University of Tehran, 183p.د) شرایط داوری و پذیرش مقاله:

 1. مقاله ارسالی نباید در نشریه داخلی و خارجی دیگر و یا همایش، به چاپ رسیده باشد به علاوه مقاله همزمان برای سایر نشریه ها نیز، ارسال نشده باشد.
 2. مقاله باید حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.
 3. داوری اولیه برای مقاله های دریافتی انجام و سپس در صورت احراز شرایط عمومی اولیه فوق الذکر، جهت داوری برای سه داور، ارسال می گردد. چنانچه مقاله مورد تایید حداقل دو نفر از آنان، قرار نگرفت، عدم اولویت به نویسنده ابلاغ می‌گردد. اگر حداقل دو نفر از داوران، اصلاح مقاله را پیشنهاد دهند، نظر داوران، به اطلاع نویسنده خواهد رسید. نویسندگان محترم باید مقاله اصلاح شده را که در آن بخش های تغییر یافته با رنگ قرمز مشخص شده است به همراه نامه شرح نحوه اصلاحات، در سایت مجله درج نمایند.
 4. مقاله اصلاحی نگارنده/گان، جهت داور نهایی ارسال می شود و در صورت دریافت تایید نهایی از سوی وی به علاوه تامین همه شروط نگارشی و تنظیمی فوق الذکر، در اولویت چاپ قرار می‌گیرد.
 5. هویت نویسنده/گان و داوران برای یکدیگر، نامشخص است.
 6. نویسندگان در ارجاعات خود به حداقل دو مقاله از شماره های قبلی نشریه راهبردهای بازرگانی )دانشور رفتار) ارجاع و آن ها را در فهرست منابع مقاله خود، رنگی کنند.
 7. مقاله های پژوهشی حوزه فرهنگ ایثار و شهادت چنانچه در راستای حیطه موضوعی نشریه باشند، در اولویت قرار می گیرند.
 8. تکمیل و ارسال تصویر اسکن شده فرم تعهدنامه نویسندگان مقاله به همراه فایل‌های مقاله ضروری است. مقالاتی که فرم مذکور را نداشته باشند، بررسی نخواهند شد. این فرم باید توسط همه نویسندگان و نویسنده مسئول مقاله به صورت دستی امضا شود. (دانلود فرم تعهدنامه نویسندگان)
 9. تکمیل و ارسال تصویر اسکن شده فرم تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مقاله به نمایندگی از جانب کلیه نویسندگان مقاله ضروری است. مقالاتی که فرم مذکور را نداشته باشند، بررسی نخواهند شد. (دانلود فرم تعارض منافع)
 10. مقالات ارسالی که مطابق راهنمای نگارش مقاله در این نشریه تنظیم نشده باشند، بررسی نخواهند شد.