طراحی الگوی کارآفرینی در فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش دولت مطالعه موردی: استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

بررسی مدل‌های کارآفرینی نشان‌می‌دهد، مدل‌های کارآفرینی متناسب با دوران تمدن صنعتی بشر عرضه محور هستند. به همین ترتیب برای توسعه کارآفرینی عمدتاً به دنبال بررسی و مطالعه عوامل مربوط به عرضه می باشند.متناسب با همین رویکرد نقش‌های دولت نیز با تأکید با بعد عرضه بررسی شده‌است؛ علاوه بر این، ویژگی اساسی مطالعات گذشته این است که به نقش‌های دولت متناسب با شرایط اقتصاد آزاد توجه‌کرده‌اند.در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های گردآوری‌شده از جامعه مورد مطالعه به روش پیمایشی، مدلی برای کارآفرینی در بخش فناوری اطلاعات ارایه‌شده‌است که در آن ضمن توجه به تقاضای فناوری اطلاعات، نقش دولت در قالب نقش‌های سه‌گانه شناختی- هنجاری، حمایتی و سیاست‌گذاری در بعد عرضه و تقاضای فناوری اطلاعات بررسی شده‌است. بر اساس این مدل سه بعد اساسی در کارآفرینی مؤثر است و باید به آن توجه شود: دولت، تقاضا و عرضه.بر اساس این مدل، ضمن تأکید بر عامل تقاضا برای توسعه کارآفرینی، دولت به عنوان مشتری اصلی محصولات فناوری اطلاعات ایفای نقش‌می‌کند و از طریق سه نقش شناختی- هنجاری، حمایتی و سیاست‌گذاری بر عرضه و تقاضای فناوری اطلاعات تأثیر‌گذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Entrepreneurship Model in Information Technology, with Emphasis on Government's Role ( A Case Study: Bushehr Province)

نویسندگان [English]

  • A.M. Mosleh
  • A.A. Faani

چکیده [English]

  A survey of past entrepreneurship models shows that they are supply-oriented and they focus on supply factors for developing entrepreneur-ship. Therefore, in order to develop entrepreneurship, they basically look for and study factors related to supply. In accordance with this approach, the government's role has been stu-died with emphasis on the supply dimension. In addition, the previous studies have surveyed the appropriate government's role to open eco-nomic conditions. The essential changes "as a result of information and digital era" have drastically changed business and entrepreneurship models. These paradigm shifts have changed market and production from supply-oriented to demand-oriented. So it is necessary to revise these changes about the government's role in entrepreneurship models.This survey represents a model for entrepreneurship. This model takes into account three dimensions: government, demand, and supply and according to this model, besides the government's role as a unique customer, it plays three roles in supply and demand dimensions of en-trepreneurship: normative and cognitive role, supportive role, and reg-ulatory role. It is important to focus on government and demand va-riables for developing entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Technopreneurship
  • Information Technology
  • Government Role
  • Supply
  • Demand