مدل‌سازی ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از سیستم‌های خبره

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در زمینه «ارائه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم های خبره» انجام شده است. امروزه منابع انسانی یکی از با ارزش ترین دارائی های یک سازمان به شمار می‌رود و محیط کار توانمند، محیطی است که در آن کارکنان نیروی محرکه اصلی هستند. لذا برای آنکه یک سازمان بتواند به صورت کارا از این منبع بهره برداری نماید، از سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده میکند. یکی از شاخص های مهم در سیستم ارزیابی عملکرد دقت و سادگی آن میباشد و از سوی دیگر میتوان از طریق یک مجموعه تکنیکها از جمله سیستم خبره، دقت و سادگی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان را افزایش داد. این پژوهش با هدف استفاده از سیستم های خبره در افزایش دقت مدلهای ارزیابی پایه گذاری شد و پس از تعیین متغیرهای تاثیرگذار، سیستم ارزیابی عملکرد و طراحی پرسشنامه و ارزیابی عملکرد کارکنان و نهایتاً تجزیه و تحلیل نتایج، در پایان با استفاده از تکنیک سیستم خبره مدلی را جهت ارزیابی عملکرد ارائه می نماید. نتایج این مدل نشان میدهد این مدل در هر ارزیابی از کارکنان نهایتاً به مدیر یا فرد ارزیابی کننده، فرد را در سه بازه خوب، متوسط و ضعیف معرفی میکند و از این طریق موجبات ارزیابی کارکنان را با استفاده از این سیستم فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Employees' Performance Appraisal Using Expert Systems

نویسندگان [English]

  • M Moradi
  • A ToluieAshlaghi
  • S Shahbaz Moradi

چکیده [English]

The aim of this study is to develop an employee performance appraisal model via expert systems. Due to the importance and the value of human resources in organizations, a capable work environment is not recognized unless it considers HR as the main drive. By the same to-ken, to utilize the HR efficiently, a performance appraisal system is needed in which practical precision and simplicity is of high impor-tance. Expert systems can be used to improve these features of per-formance appraisal systems. This study was based on utilizing expert systems for improving precision of appraisal models after determining direct variables, performance appraisal systems, developing ques-tionnaire and evaluating employees' performance, this study proposed a model for appraisal. In this model, gathered data was analyzed by an expert system model to report the assessor of the assessed excellent, average or poor performance condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expert System
  • Performance appraisal