بررسی ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و سرمایه اجتماعی: رویکردی تطبیقی به نگرش‌های کارکنان و مدیران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله رابطه میان رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش رهبری تحول آفرین از ابعاد نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی استفاده شده و سرمایه اجتماعی با ابعاد قابلیت اعتماد، مشارکت و رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی وتنوع در معاشرت‌ها و دوستی‌ها سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش، سازمان مدیریت صنعتی بوده و داده‌های این تحقیق توسط پرسشنامه-هایی که برای مدیران و کارکنان به صورت جداگانه طراحی شده است، جمع آوری گردیده‌اند.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی هم از دید رهبران و هم از دید پیروان از وضعیت مناسبی در سازمان برخوردارند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان کلیه ابعاد رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی از دیدگاه هر دو گروه است. از اینرو حضور این رهبران در سازمان‌ها می‌تواند گامی در راستای اعتلای سرمایه اجتماعی سازمان باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transformational Leadership and Social Capital: a Comparative Ap-proach to the Attitudes of Employees and Managers

نویسندگان [English]

  • A Aghaz
  • T Amirkhani
  • M Abdollahpour

چکیده [English]

In this article, the relationship between transformational leadership and social capital has been examined. For measuring transformational leadership, idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation and individual consideration have been considered and so-cial capital has been measured by trust, participation and civil leader-ship, giving and volunteering,  ability to make informal communication and variety in friendship. The sample of this survey consists of the employees of industrial management institute and the data have been collected through questionnaires. Results show that transformational leadership and social capital are favorable in the eyes of both followers and leaders and the results of analyzing the hypothesis indicate the positive and significant relationship between these two variables. So, the existence of such leaders in the organizations can be a step toward increasing organizations' social capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Transactional Leadership
  • social capital