بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهد

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پیش بینی کننده های رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه شاهد بود. 278 کارمند دانشگاه شاهد (159 زن و 119 مرد) با روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و وارد مطالعه شدند. از همه آزمودنیها خواسته شد تا به پرسشنامه های رضایت شغلی ، فرسودگی شغلی ، سبک های انگیزشی، ‌پرسشنامه سلامت عمومی GHQ، حمایت اجتماعی ادراک شده و شش زیرمقیاس بهزیستی روانشناختی پاسخ دهند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از همبستگی، رگرسیون و تحلیل ممیز استفاده شد.  نتایج نشان داد که رضایت شغلی زنان بیشتر از مردان است. در مردان متغیرهای فرسودگی شغلی، حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف دوستان و برخی از ابعاد بهزیستی روانی (رشد شخصی، هدفمندی در زندگی و روابط مثبت با دیگران) و در زنان اضطراب و افسردگی و ابعاد بهزیستی روانی (سلطه بر محیط، هدفمندی در زندگی و خودمختاری) پیش بینی کننده رضایت شغلی بودند. علاوه براین، در کارکنان بیمارستان نسبت به کارکنان دانشکده ها، رضایت شغلی بیشتر تحت تاثیر فرسودگی شغلی قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Factors Affecting Job Satisfaction in Shahed University Employees

نویسندگان [English]

 • G.H Ghaedi
 • M Qobadi
 • M Nosratabadi
 • R Rostami
 • R Roshan
 • F Falahi

چکیده [English]

The main purpose of this study was to examine predictors of job satis-faction in Shahed University employees. 278 employees from among Shahed University employees (119 men and 159 women) were se-lected by systematic random sampling and were included in this study. All subjects were asked to complete Job Satisfaction, Job Burnout, Metamotivational style Profile, Perceived Social Support question-naires, General Health Questionnaire, and six subscales of Psycholog-ical Well-being. Correlation, regression and discriminant analysis were used to analyze the data. Results showed that job satisfaction in women is higher than men. In men, job burnout, perceived social sup-port from friends and some aspects of psychological well-being (per-sonal growth, purpose in life and positive relations with others) and in women, anxiety and depression and some aspects of psychological well-being (environmental mastery, purpose in life and autonomy) were significant predictors of job satisfaction. Moreover, burnout had more influence on job satisfaction in hospital employees than faculty employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • job satisfaction
 • Job Burnout
 • Mental Health
 • Psychological Wellbeing
 • Job Motivation