ارزیابی وضعیت مدیریت برون-سپاری مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز

نویسندگان

چکیده

  در این مقاله وضعیت مدیریت برون­سپاری در شرکت پالایش نفت تبریز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به همین منظور، بعد از مطالعات نظری، مؤلفه­هایی حهت ارزیابی وضعیت مدیریت برون­سپاری شناسایی و فرضیه­های تحقیق تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان شاغل در حوزه برون­سپاری شرکت پالایش نفت تبریز است که تعداد کل آنها 45 نفر می­باشد. بر اساس جدول مورگان تعداد 42 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه­های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده و پس از تعیین روایی و پایایی ابزار ساخته شده، پرسشنامه مذکور در بین اعضای جامعه آماری توزیع شده است. سپس پرسشنامه­ها جمع­آوری و داده­های مربوطه استخراج و تجزیه و تحلیل گردیده است. بر اساس مجموع یافته­های تحقیق نتیجه­گیری شده است که وضعیت مدیریت برون­سپاری شرکت با لحاظ نمودن مؤلفه­های نظام برنامه­ریزی، ساختار سازمانی، منابع انسانی و نظام ارزیابی، در حد متوسط و حول میانگین می­باشد. در نهایت پیشنهاد­های عملی برای بهبود وضعیت مدیریت برون­سپاری در حوزه چهار مؤلفه مذکور ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Outsourcing Management Conditions in Tabriz Oil Refining Company

نویسندگان [English]

  • H Taghizadeh
  • Z Sadeghi barouji

چکیده [English]

In this paper, the outsourcing management in Tabriz Oil Refining Co. has been examined. In this regard, after reviewing the literature, the factors for evaluation of outsourcing management situation were identified, and the research hypotheses were stated. The statistical population of the research includes all the managers and personnel employed in the outsourcing department of Tabriz Oil Refining Company totaling 45 people. By using Morgan table, 42 persons were selected as research sample. In order to examine the research hypotheses, a questionnaire was used and after determining its validity and reliability, it was distributed among the statistical population. According to the research findings, the results show that the status of outsourcing management of the corporation with regard to the factors of planning system, organizational structure, human resources and assessment system is average and around the mean. Finally, Practical suggestions have been presented for improving the outsourcing management in the four areas of the mentioned factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Outsourcing Management
  • Planning System
  • Organizational Structure
  • Human Resource Management
  • Assessment System