تبیین رابطه سیستمهای اطلاعاتی (IS) و فرآیند تصمیم گیری مدیران میانی نظام بانکداری خصوصی ( مورد مطالعه : بانک سامان )

نویسندگان

چکیده

موضوع مقاله "تبیین رابطه سیستمهای اطلاعاتی و فرآیند تصمیم گیری مدیران میانی نظام بانکداری خصوصی" می باشد که از حیث افزایش اثربخشی تصمیمات بواسطه دریافت اطلاعات به موقع، صحیح، مرتبط و جامع و وجود امکان کنترلهای مجدد سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است.متغیر مستقل تحقیق سیستمهای اطلاعاتی است که شامل TPS ، MIS ، DSS ، GDSS و SIS می گردد. سیستمهای اطلاعاتی مذکور از ابعاد مختلف بر فرآیندهای سازمانی و از جمله فرآیند تصمیم گیری تأثیر می گذارند که برخی از مهمترین این ابعاد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند شامل کسب اطلاعات به موقع، کسب اطلاعات صحیح، کسب اطلاعات مرتبط، کسب اطلاعات جامع و وجود امکان کنترلهای مجدد سیستمی می باشد.متغیر وابسته تحقیق فرآیند تصمیم گیری می باشد که بر اساس مدل کلاسیک تصمیم گیری به دو مرحله مسأله یابی و حل مسأله تفکیک شده است. مرحله مسأله یابی شامل احساس و درک وجود مشکل و ریشه یابی آن و مرحله حل مسأله شامل تعیین راهکارها، ارزیابی راهکارها، انتخاب راهکار بهینه، اجرای آزمایشی راهکار بهینه و سپس اجرای دائمی آن می باشد. نتیجه این دو مرحله فرآیند تصمیم گیری است که همان متغیر وابسته تحقیق می باشد.بنابراین سؤالات پرسشنامه به نحوی طراحی گردید که ضمن بررسی میزان تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر فرآیند تصمیم گیری،تأثیر آنها را بر هر یک از مراحل فرآیند تصمیم گیری نیز تعیین نماید.برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق، بانک سامان انتخاب گردید که این انتخاب بدلایل زیر صورت پذیرفت :1- وجود سیستمهای اطلاعاتی با فناوری پیشرفته در بانک سامان2- پیاده سازی و اجرای این سیستمها از چند سال گذشته و نتیجتاً امکان بررسی نتایج حاصل از کاربرد آنها3- حجم بالای نقل و انتقال اطلاعات سیستمی و اتکای بسیار زیاد تصمیمات سازمانی بر اطلاعات سیستمیاز سوی دیگر بدلیل اینکه مدیران میانی بانک شامل رؤسای ادارات، رؤسای شعب درجه 1 و 2 و معاونین شعب ممتاز بیشتر از سایر رده های مدیریتی با استفاده مستقیم از اطلاعات حاصل از سیستمهای اطلاعاتی بانک به اتخاذ تصمیم می پردازند، این گروه از مدیران به عنوان جامعه آماری انتخاب گشتند.بررسی های انجام شده در تحقیق حاکی از نتایج زیر می باشد :1- رتبه های1 الی 5 تأثیر گذاری متغیرها بر افزایش اثربخشی در مرحله مسأله یابی از فرآیند تصمیم گیری به ترتیب مربوط به متغیرهای کسب اطلاعات جامع، کسب به موقع اطلاعات، کسب اطلاعات صحیح، وجود امکان کنترلهای مجدد سیستمی و کسب اطلاعات مرتبط بوده است.2- رتبه های 1 الی 5 تأثیر گذاری متغیرها بر افزایش اثربخشی در مرحله حل مسأله از فرآیند تصمیم گیری به ترتیب مربوط به متغیرهای کسب به موقع اطلاعات، کسب اطلاعات جامع، کسب اطلاعات صحیح، وجود امکان کنترلهای مجدد سیستمی و کسب اطلاعات مرتبط بوده است.3- متغیر کسب اطلاعات جامع بیشتر در مرحله مسأله یابی از فرآیند تصمیم گیری و متغیرهای کسب به موقع اطلاعات، کسب اطلاعات صحیح، کسب اطلاعات مرتبط و وجود امکان کنترلهای مجدد سیستمی بیشتر در مرحله حل مسأله از فرآیند تصمیم گیری مؤثر بوده اند.4- مجموع متغیرهای تحقیق بیشتر در مرحله حل مسأله از فرآیند تصمیم گیری مؤثر بوده اند.5- رتبه های 1 الی 5 تأثیر گذاری متغیرها بر افزایش اثربخشی فرآیند تصمیم گیری به ترتیب مربوط به متغیرهای کسب به موقع اطلاعات(8/88% )، کسب اطلاعات جامع(6/88%)، کسب اطلاعات صحیح(2/87%)، وجود امکان کنترلهای مجدد سیستمی(6/82%) و کسب اطلاعات مرتبط(6/73%) بوده است.6- نهایتاً مجموع متغیرهای تحقیق تا 2/84 % در افزایش اثربخشی فرآیند تصمیم گیری مؤثر بوده اند.بنابراین بر اساس نتایج تحقیق می توان اینگونه بیان نمود که سیستمهای اطلاعاتی تا حد بسیار زیادی اثربخشی فرآیند تصمیم گیری و نتیجتاً تصمیمات مدیران میانی را افزایش داده اند وکاربرد آنها برای اتخاذ تصمیمات مناسب و اثربخش در سازمان امری حیاتی     می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Explanation Of The Relationship Between Information Systems And Middle Managers' Decision Making Process In Private Banking System

نویسندگان [English]

  • G Tabarsa
  • N Gilani

چکیده [English]

In this thesis “the relationship between information systems (IS) and decision making process of private bank middle managers” on the aspect of decisions effectiveness enhancement is surveyed.The independent variable of this research is information systems that consists of TPS, MIS, DSS, GDSS and SIS. Decision making process could be affected from several aspects by information systems.Some important aspects which are considered in this research are “achieving online information”, “achieving correct information”, “achieving relevant information”, “achieving comprehensive information” and “existence of systematic duplicate controls”. The depended variable of this research is decision making process that on the basis of decision making classic model is divided into two different stages : problem identification and problem solving.Problem identification stage consists of problem existence informing and problem root reconnaissance. Problem solving stage consists of allocation and evaluation of alternatives, selection and examinational implementation of optimal alternative, and then permanent implementation of optimal alternative.The research questionnaires are designed in order to survey the effect of information systems on decision making process and it is two different stages.Saman Bank is selected in order to analyze the relation between the variables of this research. The reasons of this selection are as bellow:Bank middle managers including “heads of departments”, “1st & 2nd grade branches heads” and “top branches assistants” make decisions by direct using of information systems more than other levels of managers. This group of managers were selected as statistical society.  Following results were obtained on the basis of this research:• “Achieving comprehensive information” variable is more effective in problem identification stage of decision making process and “achieving online information”, “achieving correct information”, “achieving relevant information” and “existence of systematic duplicate controls” variables are more effective in problem solving stage of decision making process.• Complex of research variables are more effective in problem solving stage of decision making process.• The effects of variables in increasing the decision making process effectiveness are graded as bellow:1-“achieving online information”: %88/8 , 2- “achieving comprehensive information”: %88/6 ,                  3- “achieving correct information”: %87/2 ,  4- “existence of systematic duplicate controls”: %82/6 ,          5-  “achieving relevant information”: %73/6 .• The effect of all variables in increasing the decision making process effectiveness is about %84/2.On the basis of research results: information systems are very effective in increase of  effectiveness among middle managers decisions and decision making process, and their implementation is vital for organization effectiveness and making correct decisions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Systems
  • Decision Making process
  • Problem Identification
  • Effectiveness
  • Correct Information
  • Comprehensive Information
  • Systematic Duplicate Controls