تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق این بود که مولفه‌های مهارت ارتباطی مدیران مورد شناسایی قرار گرفته و رابطه‌ی آنها با رضایت‌شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گیرند. هشت شاخص برای مهارت‌ ارتباطی مدیران شناسایی شد که عبارتند از: خودگشودگی، همدلی، حمایتگری، مثبت‌گرایی، خودنظمی، مهارت اجتماعی، نفوذآرمانی و الهام‌بخشی، تحریک فرهیختگی.پس از شناسایی شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران، این تحقیق پاسخ به دو سئوال اصلی را دنبال می‌کرد. اول اینکه آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت ارتباطی مدیران تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟ و سئوال دوم این بود که آیا بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد؟نتایج تحقیق نشان دهنده‌ی تفاوت معنی‌داری بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت ارتباطی مدیران بود. این بدان معناست که مدیران سازمان تا وضعیت مطلوب مهارت ارتباطی فاصله‌ی زیادی دارند.به علاوه نتایج تحقیق نشان دهنده‌ی این بود که بین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در خصوص تک‌تک شاخص‌ها نیز قوی‌ترین ارتباط‌ها بین شاخص‌های همدلی و مهارت‌اجتماعی با رضایت ‌شغلی مشاهده شد و ضعیف‌ترین ارتباط نیز مربوط به شاخص خود نظمی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining Indicators Of Communication Skills Of Managers And Their Role In Job Satisfaction Of Employees

نویسندگان [English]

  • H Zarei Matin
  • S Yousefzadeh

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify indicators of communication skills of managers and to investigate their correlation with job satisfaction of employees. Eight indicators were identified for communication skills of managers that include self-disclosure, empathy, supportiveness, positiveness, self-control, people skills, idealized influence, inspiration, and intellectual stimulation.After identifying indicators, this research aims to answer two main questions. First: is there a meaningful difference between the existing and the desired situation of communicational skills of managers? And the second question is whether there is a significant relationship between communicational skills of managers and job satisfaction of employees.The results of this research show a meaningful difference between existing and desired situation of communicational skills. This means that managers of the organization are far from achieving the desirable situation of communicational skill.In addition, research results show that the relationship between indicators of communicational skills and job satisfaction is positive and significant. The strongest relationship was between empathy, people skills and job satisfaction indicators and the weakest relationship was seen between self-control and job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • job satisfaction
  • Self-disclosure
  • Peple skills
  • Idealised influence