بررسی ورتبه بندی عوامل مؤثربرریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی در بانک مسکن (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن در استان لرستان)

نویسندگان

چکیده

یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق وگسترش تجارت الکترونیک وجود سیستم بانکداری الکترونیکی است. یکی از ریسکهای مهم ‌شناسایی شده در زمینۀ فعالیت بانکداری الکترونیکی، ریسک عملیاتی می باشد. درک درست و دقیق بانکها از مفهوم ریسک ‌عملیاتی جهت مدیریت و کنترل مؤثر این رده خاص ریسک، حیاتی می باشد.این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی پنج عامل امنیت، دسترسی به سیستم، زیرساخت تکنولوژیکی، کنترل‌های‌ داخلی وصحت داده‌ها به عنوان عوامل ‌مؤثر بر ریسک ‌عملیاتی‌ بانکداری ‌الکترونیکی‌ در بانک مسکن می پردازد. جامعه آماری تحقیق، کارشناسان‌ و متخصصان ‌شاغل‌ در بخش‌های ‌مرتبط ‌با فعالیت‌ بانکداری الکترونیکی در بانک ‌مسکن ‌می‌باشند جهت ‌گردآوری -اطلاعات، پرسشنامه‌ای ‌با استفاده ‌از مبانی نظــری‌ تحقیق ، تهیه‌شده‌است . روش ‌آماری‌ تحلیل‌ سـؤالات پژوهش شاخص‌های ‌آمار توصیفی است؛ درحالی‌که برای‌ آزمون ‌فرض‌ها از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه با استفاده از آماره t درسطح معنی‌داری‌ پنج‌ درصد استفاده‌ به‌ عمل‌ آمده ‌است؛ جهت‌رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ریسک عملیاتی ‌بانکداری ‌الکترونیکـی ‌از آزمون ‌فریدمن‌ استفاده‌ شده‌ است. نتایج ‌تحقیق ‌نشان می دهد که ‌شش ‌عامل‌ برون سپاری ،امنیت ، دسترسی ‌به ‌سیستم، زیر ساخت ‌تکنولوژیکی، کنترلهای ‌داخلی وصحت ‌داده‌ها بر ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی در بانک مسکن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine and Ranking of Affecting Factors on Operational Risk at the Bank's Electronic Banking in Housing Bank (Case Study: Bank Branches in the Province of Lorestan)

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand
  • Masood Behdadfar
  • Mohsen Arefnezhad

چکیده [English]

One of the essential tools for achieving the expansion of e-commerce is e-banking system. One of the major risks identified in the field of electronic banking, is operational risks. Accurate understanding of banks about the concept of operational risk to monitor and manage this specific category of risk effectively is vital. This study aimed to identify and rank the six factors, outsourcing, and security, access to the system, technological infrastructure, internal controls and health data as factors affecting operational risk at the bank's e-banking in Housing Bank. The statistical society, experts and specialists working in sectors related to electronic banking activities are in Housing Bank in Lorestan. To collect data, a questionnaire with theoretical foundations, have been prepared. The statistical analysis method of Research Questions is descriptive statistics index; while to test the hypothesis, the hypothesis of a population mean using the t test was used at the significant level of five percent. In order to rank the factors affecting e-banking operational risk, Friedman test was used. The results show that, respectively, six factors, outsourcing, security, access to the network, technological infrastructure, internal controls and health data on operational risk in the Bank's electronic banking is effective in Housing Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Risk
  • Electronic Banking
  • Outsourcing
  • Internal Controls
  • Data Accuracy