شناسایی و طبقه‌بندی مولفه‌های مدل کسب‌وکار مؤثر بر راهبرد تجاری‌سازی در کسب‌وکارهای نوپای مبتنی وب با رویکرد فراترکیب

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه کسب‌وکارها بر بستر اینترنت فراهم‌شده که مفاهیم متفاوتی را از کسب‌وکار شکل داده‌اند. بعلاوه تعداد کسب‌وکارهای نوپای الکترونیک، در سال‌های اخیر افزایش‌یافته است ولی در موارد متعددی آن‌ها با چالش‌های بزرگی برای توسعه و بقا روبرو شده‌اند. این چالش‌ها به‌طور عمده با داشتن یک طرح مناسب از مدل کسب‌وکار کاهش می‌یابد. ولی اجماع کاملی از بلوک‌های سازنده (مؤلفه‌های) مدل کسب‌وکار - علیرغم مطالعات وسیع صورت گرفته - در ادبیات تحقیق وجود ندارد. بعلاوه مطالعات انجام‌شده در زمینه کسب‌وکارهای الکترونیک اندک است. بنابراین در این مقاله با روش فراترکیب، تحقیقات پیشین در حوزه مدل‌های کسب‌وکار در بازه ۱۹۹8-۲۰۱8 بررسی و طی آن مولفه‌های مدل کسب‌وکار استخراج و ضریب اهمیت کدهای استخراجی با روش آنتروپی شانون تعیین گردید. در این فرآیند، از مجموع مقالات یافت شده، 81 مقاله بررسی گردید و 27 کد استخراج و در 8‌ مفهوم و 4 مقوله دسته‌بندی شدند. بر این اساس، سه مؤلفه ارزش پیشنهادی، مدل کسب درآمد و مشتری بیشترین تکرارپذیری و ضریب اهمیت را در مطالعات پیشین داشته‌اند. بنابراین برای بهبود راهبرد تجاری سازی در کسب‌وکارهای نوپای الکترونیک توجه به این مؤلفه‌ها حائز اهمیت است. ازاین‌رو مؤلفه‌های شناسایی‌شده، در سطح اهداف و راهکارها و سطح اجرا و پیاده‌سازی طبقه‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and classification of the business model elements influencing on trading strategy in startup business with a meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

  • Mahmood Eghtesadifard 1
  • Mohammad Hossein Ronaghi 2
  • Milad Rasekh 1

چکیده [English]

Nowadays, new opportunities for business development have been created on the internet, which have shaped different business concepts. In addition, the number of e-businesses has increased recently but in many cases, they have faced great challenges for development and survival. These challenges are mainly reduced by having a proper plan for the business model (BM). Despite the extensive studies which have done in the literature, there is not a complete consensus on the elements of the BM. Furthermore, there are few studies on e-business. Hence, in this paper, with the meta-synthesis method, previous researches were investigated within 1998-2018 and, the BM elements were extracted and the importance coefficient of extraction codes was determined by Shannon entropy. In this process, from the total number of articles found, 81 articles were reviewed and 27 codes were extracted and classified into 8 concepts and 4 categories.  Accordingly, the three elements including the value propositions, the revenue streams model and the customer have the most repeatability and the importance coefficient in previous studies. Therefore, paying attention to these elements is important to improve e-business strategies. For this reason, the identified components were classified into two levels including goals and strategies, and implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model (BM)
  • E-business
  • Meta-synthesis
  • Content Analysis
  • Shannon Entropy