بررسی تأثیر قابلیت یکپارچه‌سازی و فرهنگ انعطاف‌پذیر بر عملکرد شرکت‌ها: نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار و تعدیل‌گر نوع استراتژی شرکت

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

بررسی عملکرد کسب­وکار به عنوان فرایندی راهبردی جهت آگاهی از دوام و رفاه هر شرکت، ضروری است. به همین دلیل شرکت­ها پیوسته به دنبال بهبود عملکرد خود هستند تا بتوانند در محیط پویا و رقابتی امروزه به موفقیت دست یابند. از طرفی دست­یابی به عملکرد برتر در این محیط، نیازمند بهبود و نوآوری در مدل کسب‌وکار برای ایجاد تمایز و برتری نسبت به رقبا است. برای پذیرش نوآوری در مدل تجاری نیز باید قابلیت پذیرش نوآوری به واسطه فرهنگ انعطاف­پذیر و همچنین قابلیت یکپارچه­سازی سازمانی وجود داشته باشد. علاوه بر این نیز نقش تعدیل­کننده استراتژی انتخابی نیز باید در نظر گرفته شود. در این مقاله تأثیر مستقیم قابلیت یکپارچه­سازی و فرهنگ انعطاف­پذیر و همچنین اثر غیر مستقیم این دو متغیر، از طریق متغیر میانجی نوآوری مدل کسب­وکار بر عملکرد شرکت بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و روش گردآوری داده­ها نیز از نوع توصیفی-پیمایشی است. پرسشنامه پژوهش توسط مدیران 98 شرکت تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی رشت تکمیل شده و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مدل­سازی معادله­های ساختاری استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد، قابلیت یکپارچه­سازی و فرهنگ انعطاف­پذیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نوآوری مدل کسب­وکار بر عملکرد شرکت­ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل­کننده استراتژی تمایز و همچنین استراتژی رهبری هزینه در رابطه میان قابلیت یکپارچه­سازی و نوآوری مدل کسب­وکار، فرهنگ انعطاف­پذیر و نوآوری مدل کسب­وکار و همچنین نوآوری مدل کسب­وکار و عملکرد شرکت­ها تأیید شده است. توجه به این نتایج می­تواند به شرکت­ها در بهبود عملکرد و همچنین نوآوری مدل تجاری کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Integrative Capability and Flexible Culture on Firm Performance: Mediating Role of Business Model Innovation and Moderating Role of Firm’s Strategy

نویسندگان [English]

 • Mostafa Ebrahimpour Azbari
 • Mohsen Akbari
 • Seyedeh Sadaf Veshkaei Nejad

چکیده [English]

It is essential to evaluate the firms’ performance as a strategic process to comprehend the sustainability of each company. Therefore, firms are persistently looking to enhance their performance, in order to succeed in a dynamic and competitive environment. On the other side, through this condition achieving superior performance requires improvement and innovation in the business model to create differentiation, distinction and superiority over rivals. The importance of flexible culture and integrative capability is needed to acceptances of business model innovation. More over the moderating role of business strategy should be considered. In this paper, the direct impact of integrative capability and flexible culture, as well as the indirect effect of these variables, through the mediating role of business model innovation on firm performance have been investigated. This article is applied in term of purpose and also descriptive in term of method. The data collecting tool is a questionnaire and 98 production and service companies in Rasht industrial park (Sefidroud) participated in this research. In order to test the hypotheses, the structural equation modeling (SEM) approach has been used. The research findings show that the integrative capability and flexible culture directly and indirectly through Business model innovation has positive and significant impact on firms performance. Also the moderating role of differentiation as well as cost leadership strategy has been confirmed in the relation to integrative capability and business model innovation, flexible culture and business model innovation and business model innovation and firms’ performance. Considering these results could help companies to enhance their performace as well as their business model innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Model Innovation
 • Flexible Culture
 • Firm Performance
 • Integrative Capability
 • Strategy
 1. Bayer, E., Tuli, K.R. and Skiera, B. (2017), “Do disclosures of customer metrics lower investors’ and analysts’ uncertainty, but hurt firm performance?” Journal of Marketing Research, 54(2), 239-259.
 2. Helfat, C.E. and Campo-Rembado, M.A. (2016), “Integrative capabilities, vertical integration, and innovation over successive technology lifecycles”, Organization Science, 27(2), 249-264.
 3. Gaynor, G. (2013). Impact of organizational culture on innovation. IEEE Engineering Management Rreview, 41(2), 5-7.
 4. Pang, C., Wang, Q., Li, Y. and Duan, G. (2019), "Integrative capability, business model innovation and performance: Contingent effect of business strategy", European Journal of Innovation Management, 22(3), 541-561.
 5. Henderson, R. (1994). “The evolution of integrative capability: innovation in cardiovascular drug discovery”, Industrial and Corporate Change, 3(3), 607-630.
 6. Woiceshyn, J. and Daellenbach, U. (2005), “Integrative capability and technology adoption: evidence from oil firms”, Industrial and Corporate Change, 14(2) 307-342.
 7. Bashir, M. and Verma, R. (2019), "Internal Factors & Consequences of Business Model Innovation", Management Decision, 57(1), 262-290.
 8. Demir, C., Ayyildiz Unnu, A.N. and Erturk, E. (2011), “Diagnosing the organizational culture of a Turkish pharmaceutical company based on the competing values framework”, Journal of Business Economics and Management, 12(1), 197-217.
 9. Polychroniou, P. and Trivellas, P. (2018), "The impact of strong and balanced organizational cultures on firm performance: Assessing moderated effects", International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 10 No. 1, pp. 16-35.
 10. Zott, C., Amit, R. and Massa, L. (2011), “The business model: recent developments and future research”, Journal of Management, 37(4), 1019-1042.
 11. Afuah, A. and Tucci, C.L. (2001), Internet Business Models and Strategies: Text and Cases, McGraw-Hill, New York, NY.
 12. Morris, M., Schindehutte, M. and Allen, J. (2005), “The entrepreneur’s business model: toward a unified perspective”, Journal of Business Research, 58(6), 726-735.
 13. Ricciardi, F., Zardini, A. and Rossignoli, C. (2016), “Organizational dynamism and adaptive business model innovation: the triple paradox configuration”, Journal of Business Research, 69(11), 5487-5493.
 14. Teece, D.J. (2018). “Business models and dynamic capabilities”, Long Range Planning, 51(1), 40-49.
 15. Gumusluoglu, L. and Acur, N. (2016), “Fit among business strategy, strategy formality, and dynamic capability development in new product development”, European Management Review, 13(2), 107-123.
 16. Corallo, A., Errico, F., Latino, M.E. and Menegoli, M. (2019), “Dynamic business models: a proposed framework to overcome the Death Valley”, Journal of the Knowledge Economy, 10(3), 1248-1271.
 17. Zott, C. and Amit, R. (2008), “The fit between product market strategy and business model: implications for firm performance”, Strategic Management Journal, 29(1), 1-26.
 18. Jagdale, D., and Bhola, S. S. (2014). Entrepreneurial leadership and organizational performance with reference to rural small scale engineering industry in Pune district. Golden Research Thoughts, 4.
 19. Ahmed, E. (2018). Organizational citizenship behaviors and it relation with organizational performance of administrative leaders in Arab sports systems. Journal of American Science, 14(1), 22-40.
 20. Sawaean, F and Ali, K. (2020). The impact of entrepreneurial leadership and learning orientation on organizational performance of SMEs: The mediating role of innovation capacity. Management Science Letters, 10(2), 369-380.
 21. مهدوی غلامحسین، براتی‌مهر سارا. کاربرد نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی-دانشور رفتار سابق-. ۱۳۸۹; ۸ (۴۴) :۱۶۷-۱۷۸.
 22. Wheelen, T.L., and Hunger, J.D. (2010). Strategic Management and Business Policy. Pearson, Upper Saddle River.
 23. Tomal, D. R., and Jones, K. J. (2015). A comparison of core competencies of women and men leaders in the manufacturing industry. The Coastal Business Journal, 14(1), 13-25.
 24. Orlitzky, M., Schmidt, F. L., and Rynes, S. L. (2003). Corporate social and financial performance: A meta-analysis. Organization studies, 24(3), 403-441.
 25. Maduekwe, C. C., and Kamala, P. (2016). Performance measurement by small and medium enterprises in Cape Metropolis, South Africa. Problems and Perspectives in Management, 14(2), 46-55.
 26. Clauss, T., Abebe, M., Tangpong, C., and Hock, M. (2019). Strategic Agility, Business Model Innovation, and Firm Performance: An Empirical Investigation, IEEE Transactions on Engineering Management, 40, 1-18.
 27. Clauss, T., Kesting, T. and Naskrent, J. (2018). “A rolling stone gathers no moss: The effect of customers’ perceived business model innovativeness on customer value co-creation behavior and customer satisfaction in the service sector,” R&D Manage.
 28. Osterwalder, A and Pigneur, Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2010.
 29. Baden-Fuller, C., and Haefliger, S. (2013). “Business models and technological innovation,” Long Range Planning, 46 419–426.
 30. Casadesus-Masanell, R. and Zhu, F. (2013), “Business model innovation and competitive imitation: the case of sponsor-based business models”, Strategic Management Journal, 34(4), 464-482.
 31. Chesbrough, H. (2010), “Business model innovation: opportunities and barriers”, Long Range Planning, 43(2), 354-363.
 32. Zott, C. and Amit, R. (2010), “Business model design: an activity system perspective”, Long Range Planning, 43(2), 216-226.
 33. Spieth, P. and Schneider, S. (2016), “Business model innovativeness: designing a formative measure for business model innovation”, Journal of Business Economics, 86(6), 671-696.
 34. Hartmann, M., Oriani, R. and Bateman, H. (2013), “Exploring the antecedents to business model innovation: an empirical analysis of pension funds”, 73rd Annual Meeting of the Academy of Management, Briarcliff Manor, New York, NY, p. 10986.
 35. Kim, W.C. and Mauborgne, R. (2000), “Knowing a winning business idea when you see one”, Harvard Business Review, 78(5), 129-138.
 36. Osterwalder, A., Pigneur, Y. and Tucci, C.L. (2005), “Clarifying business models: origins, present, and future of the concept”, Communications of the Association for Information Systems, 16(1), 1-25.
 37. Johnson, M.W., Christensen, C.C. and Kagermann, H. (2008), “Reinventing your business model”, Harvard Business Review, 86(12), 50-59.
 38. Christensen, C.M., Bartman, T. and Van Bever, D. (2016), “The hard truth about business model innovation”, MIT Sloan Management Review, 58(1), 31-40.
 39. Behmer, F., Jochem, R. and Hanke, H. (2016), “Planning and reorganizing quality management organizations – an empirical analysis of current practice”, Total Quality Management & Business Excellence, 27(7/8), 963-978.
 40. Mallak, L.A., Lyth, D.M., Olson, S.D., Ulshafer, S.M. and Sardone, F.J. (2003), “Culture, the built environment and healthcare organizational performance”, Managing Service Quality: An International Journal, 13(1), 27-38.
 41. Smith, A.D. and Rupp, W.T. (2002), “Communication and loyalty among knowledge workers: a resource of the firm theory view”, Journal of Knowledge Management, 6(3), 250-261.
 42. Shoujun, Y., Fangmei, L., Yong, Y. and Runtian, J. (2014). Organizational Culture Evolution: An Imprinting Perspective. Journal of Organizational Change Management, 27(6), 973 - 994.
 43. Wahjudi, D., Singgih, M.L., Suwigno, P. and Biahaqi, I. (2016). The relationship between organisational culture and firm performance: An empirical study on Indonesian manufacturing firms, International Journal of Productivity and Quality Management, 18(1), 1-18.
 44. Denison, D. R. (2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change. In S. Cartwright and C. Cooper (Eds.), the handbook of organizational culture. London: John Wiley & Sons
 45. Robbins, S.P. and Judge, T.A. (2013) Organizational Behavior, 15th ed., Pearson Education Ltd, Essex, England.
 46. Yilmaz, C. and Ergun, E. (2008). Organizational culture and Firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy. Journal of World Business, 43, 290–306.
 47. Helfat, C.E., and Raubitschek, R.S., 2000. Product sequencing: knowledge, capabilities, and products. Strategic Management Journal, 21, 961–979.
 48. Chen, T., Qian, L., and Naranyan, V. (2017). Battle on the wrong field? Entrant type, dominant designs, and technology exit. Strategic Management Journal. 38, 2579–2598.
 49. Tan, Y., Shen, L. and Langston. (2012). Competition Environment, Strategy, and Performance in the Hong Kong Construction Industry, Journal of Construction Engineering and Management, 138(3), 352-360.
 50. Hadid, W. (2019) Lean service, business strategy and ABC and their impact on firm performance. Production Planning and Control. ISSN 0953-7287.
 51. Porter, M.E. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, New York, NY.
 52. Miller, D. and Friesen, P. (1986), “Porter’s (1980) generic strategies and performance: an empirical examination with American data”, Organization Studies, 7(3), 255-261.
 53. فیض داود، دهقانی سلطانی مهدی، باغانی علی، فارسی زاده حسین. بررسی تأثیر عوامل مدیریتی، بازارگرایی و استراتژی رقابتی بر عملکرد کسب و کار رستوران‌های با حق امتیاز محدود. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی-دانشور رفتار سابق-. ۱۳۹۵; ۱۳ (۸) :۱-۱۶
 54. Chang, S.C., Yang, C.L., Cheng, H.C. and Sheu, C. (2003), “Manufacturing flexibility and business strategy: an empirical study of small and medium sized firms”, International Journal of Production Economics, 83(1), 13-26.
 55. Alam, S. and Islam, M. (2017). Impact of Blue Ocean Strategy on Organizational Performance: A Literature Review toward Implementation, IOSR Journal of Business and Management, 19(1), 1-19.
 56. Karimi, J. and Walter, Z. (2016). “Corporate entrepreneurship, disruptive business model innovation adoption, and its performance: The case of the newspaper industry,” Long Range Planning, 49, 342–360.
 57. پژوهش جهرمی امین. نوآوری در مدل کسب‌وکار :عامل جدید مزیت رقابتی. بررسی‌های بازرگانی. 1396; 14 (80): 1-13.
 58. Zott, C., and Amit, R. (2009). “Business model innovation: Creating value in times of change,” Univivesity Busines Review., 23(1), 108–121.
 59. Bashir, M. and Verma, R. (2017), “Why business model innovation is the new competitive advantage”, IUP Journal of Business Strategy, 14(1), 7-17.
 60. Kadar, M., Moise, I. A., and Colomba, C. (2014). Innovation management in the globalized digital society. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 1083-1089.
 61. Antunes, M. G., Quirós, J. T., and Justino, M. D. R. F. (2017). The relationship between innovation and total quality management and the innovation effects on organizational performance. International Journal of Quality & Reliability Management, 34(9), 1474-1492.
 62. Li, Y. and Peng, M.W. (2008), “Developing theory from strategic management research in China”, Asia Pacific Journal of Management, 25(3), 563-572.
 63. Smith, D. J. (2013). Power-by-the-hour: The role of technology in reshaping business strategy at Rolls-Royce. Technology Analysis & Strategic Management, 25(8), 987–1007.
 64. Hock-Doepgen, M., Clauss, T., Kraus, S., and Cheng, C.F. (2020). Knowledge management capabilities and organizational risk-taking for business model innovation in SMEs, Journal of Business Research. IN PRESS.
 65. Slater, S.F., Olson, E.M. and Finnegan, C. (2011), “Business strategy, marketing organization culture, and performance”, Marketing Letters, 22(3), 227-242.
 66. Choo, C.W. (2013), “Information culture and organizational effectiveness”, International Journal of Information Management, 33(5), 775-779.
 67. Kandula, S. R. (2006). Performance Management, New Delhi: Prentice Hall of India private limited.
 68. Upadhyay, P., and Kumar, A. (2020). The intermediating role of organizational culture and internal analytical knowledge between the capability of big data analytics and a firm’s performance, International Journal of Information Management, 52, 102100-102116.
 69. نکویی مقدم محمود، بهزادی گودری فرانک، کشاورز حسن. بررسی رابطه بین انواع فرهنگ های سازمانی با مولفه های موفقیت سازمانی شامل انعطاف پذیری، انسجام، سرعت و نوآوری در بیمارستان های منتخب دولتی استان کرمان، فصلنامه بیمارستان. ۱۳۹۱; ۱۱ (۱) :۷۳-۸۲.
 70. حراقی مسعود، بحرینی زاده منیجه، حراقی مریم. ارائه مدل ساختاری مدیریت دانش و انعطاف پذیری سازمانی با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی و نوآوری. مطالعات رفتار سازمانی. 1394;14(1): 177-147.
 71. Dangelico, R.M., Pujari, D., Pontrandolfo, P. (2017). Green product innovation in manufacturing firms: a sustainability-oriented dynamic capability perspective. Business Strategy Environment, 26 (4), 490-506.
 72. O'Neil, I., and Usbasaran, D. (2016). Balancing ‘what matters to me’ with ‘what matters to them’: exploring the legitimation process of environmental entrepreneurs. Journal of Business Venture, 31, 133-152.
 73. Hacklin, F., Björkdahl, J. and Wallin, M.W. (2018), “Strategies for business model innovation: how firms reel in migrating value”, Long Range Planning, 51(1), 82-110.
 74. Velu, C. (2017), “A systems perspective on business model evolution: the case of an agricultural information service provider in India”, Long Range Planning, 50(5), 603-620.
 75. Hock, M., Clauss, T., and Schulz, E. (2016). The impact of organizational culture on a firm’s capability to innovate the business model, R&D Management, 46(3), 433-450.
 76. Vaccaro, I.G., Jansen, J.J.P., Van Den Bosch, F.A.J. and Volberda, H.W. (2012), “Management innovation and leadership: the moderating role of organizational size”, Journal of Management Studies, 49(1), 28-51.
 77. Hashai, N., Kafouros, M. and Buckley, P.J. (2018), “The performance implications of speed, regularity and duration in alliance portfolio expansion”, Journal of Management, 44(2), 707-731.
 78. Anwar, J. and Hasnu, S. (2016), "Business strategy and firm performance: a multi-industry analysis", Journal of Strategy and Management, 9(3), 361-382.
 79. Jermias, J., Gani, L., and Juliana, C. Performance Implications of Misalignment among Business Strategy, Leadership Style, Organizational Culture and Management Accounting Systems (January 9, 2018). 2018 Canadian Academic Accounting Association (CAAA) Annual Conference.
 80. Doise, M. L. (2008). An integration of corporate culture and strategy: the relationships and impact on firm performance. Dissertation, University of Arkansas.
 81. Song, J.H. and Kolb, J.A. (2012), “Learning organizational culture and firm performance: the mediating effects of knowledge creation in Korean firms”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(2), 252-264.
 82. Cortimiglia, M.N., Ghezzi, A. and Frank, A.G. (2015), “Business model innovation and strategy making nexus: evidence from a cross-industry mixed-methods study”, R&D Management, 46(3), 414-432.
 83. Jusoh, R., and Parnell, J. a. (2008). Competitive strategy and performance measurement in the Malaysian context: An exploratory study. Management Decision, 46(1), 5–31.
 84. Bouwaman, H., Nikou, S., and Reuver, M. (2019). Digitalization, business models, and SMEs: How do business model innovation practices improve performance of digitalizing SMEs? Telecommunication Policy Journal, 43(9), 101828.
 85. Felipe, C., Roldan, J., and Leal-Rodrigues. (2017). Impact of Organizational Culture Values on Organizational Agility, Journal of Sustainability, 9(12), 23-54.