1. رابطه دشواری هدف و رهبری تحول‌گرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-190

محسن گل پرور؛ نفیسه وکیلی؛ سید حمید آتش پور