اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
رسول روشن
رسول روشن استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

دکترای روانشناسی

 • rasolroshanyahoo.com
سردبیر
احمد سرداری
احمد سرداری دانشیار دانشگاه شاهد

مدیریت بازرگانی

 • 1338sardarigmail.com
اعضای هیات تحریریه
زهره دهدشتی شاهرخ
زهره دهدشتی شاهرخ استاد دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت بازرگانی

 • dehdashtishahrokhatu.ac.ir
اسدالله کردنائیج
اسدالله کردنائیج استاد دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی

 • naeijmodares.ac.ir
ابوالفضل شاه آبادی
ابوالفضل شاه آبادی استاد دانشگاه الزهراء

علوم اقتصادی

 • shahabadiagmail.com
سیدحمید خدادادحسینی
سیدحمید خدادادحسینی استاد دانشگاه تربیت مدرس

 • khodadadmodares.ac.ir
طهمورث حسنقلی پوریاسوری
طهمورث حسنقلی پوریاسوری استاد دانشگاه تهران

 • thyasoryut.ac.ir
محمدعلی بابایی زکلیکی
محمدعلی بابایی زکلیکی دانشیار دانشگاه الزهرا

مدیریت بازرگانی

 • mabzakyahoo.com
احمد سرداری
احمد سرداری دانشیار دانشگاه شاهد

مدیریت بازرگانی

 • 1338sardarigmail.com
عبدالرضا بیگی نیا
عبدالرضا بیگی نیا دانشیار مدیریت (مدیریت سیاست گذاری)

 • beiginiashahed.ac.ir
مصطفی قاضی زاده
مصطفی قاضی زاده دانشیار دانشگاه شاهد

مدیریت بازاریابی

 • gazi.iranyahoo.com
شهریار عزیزی
شهریار عزیزی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • sh_azizisbu.ac.ir