1. مفهوم‌پردازی "پرتفولیوی دوسوتوان" در شرکت‌های هلدینگ: نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-76

10.22070/14.9.57

محمد طالاری؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر


2. طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران

دوره 11، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-82

میثم شفیعی رود پشتی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ محمود محمدیان