1. نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 109-124

بهروز قلیچ‌لی؛ سیدحمید خداداد‌حسینی؛ اصغر مشبکی