1. تأثیر محرکهای ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر درگیری برند مصرفکننده: مقایسهی بین کالاهای لذت جویانه و کارکردی

دوره 15، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-169

10.22070/cs.2019.15.12.143

محمدعلی عبدالوند؛ امین موجودی؛ هاشم نیکومرام؛ محسن خون سیاوش


2. بررسی رابطه‌ی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شرکت حمل و نقل مسافری رجاء)

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-90

10.22070/14.9.77

مهدیه بیاتی صداقت؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی


3. بررسی ارتباط عوامل تشکیل دهنده بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

بهرام رنجبریان؛ مجتبی براری؛ تورج رضایی