1. برنامه‌ریزی سطح تولید: رویکرد بهبود بهره‌وری بر اساس مدل‌های کنترل‌کننده R2R

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 71-78

مهدی کرباسیان؛ رضا برادران کاظم‌زاده


2. انتخاب مدل مناسب برنامه‌ریزی تولید برای صنعت سیم و کابل

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 237-249

محمدرضا مهرگان؛ عالیه کاظمی؛ امین کامیاب مقدس