1. پیش فرض ها و ارزش های فرهنگ سازمانی اسلامی: پژوهشی در چارچوب مدل فرهنگ سازمانی شاین

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-120

مصطفی هادوی نژاد؛ ولی الله نقی پور فر؛ حسن دانایی فرد