بررسی اعتبار پارادایم‌های شخصیتی در مطالعه و پیش‌بینی کارآفرینی

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، تعیین اعتبار پارادایم شخصیتی در مطالعه و پیش‌بینی کارآفرینی بود. روش: این مطالعه به شیوه علی- مقایسه‌ای و بر روی 120 نفر (60 نفر کارآفرین و 60 نفر غیر کارآفرین) که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. این دو گروه، سپس به پرسشنامه‌های استانداردشده انگیزه موفقیت، منبع کنترل، عزت نفس، گرایش به خطرپذیری، نوآوری، استقلال، آغازگر بودن، احساس نسبت به دیگران، رهبری، مسئولیت، پشتکار و انرژی فیزیکی پاسخ دادند. نتایج: نتایج نشان داد که دو گروه تنها در مورد سه متغیر از دوازده متغیر شخصیتی: کنترل شخصی، انگیزه موفقیت و انرژی با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که تنها سه متغیر کنترل شخصی، انگیزه موفقیت و مسئولیت توانستند کارآفرینی را پیش‌بینی کنند. بحث و نتیجه‌گیری: پارادایم‌های شخصیتی در مطالعه کارآفرینی، با مسائل و چالش‌های جدی مواجه هستند. یافته‌های این پژوهش، ادعای آن دسته از محققانی را که از "بحران پارادایم‌های شخصیتی" در مطالعه کارآفرینی سخن می‌رانند تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity of Personality Paradigm in

نویسنده [English]

  • E. Masoudnia

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the validity of personality paradigm in study and prediction of entrepreneurship. To this aim, causal-comparative method was used. Data were collected from two groups of entrepreneurs (n=60) and non-entrepreneurs (n=60). The two groups then responded to an standardized questionnaire of Achievement motive, Personal control, Self-esteem, Risk-taking, Innovation, Autonomy, Self-starter, Sense to others, Leadership, Responsibility, Perseverance and Physical energy. The results showed a significant difference between entrepreneurs and non-entrepreneurs regarding Personal control, Achievement motive and Energy. Logistic regression analysis showed that only three variables, of Personal control, Achievement motive and Responsibility are able to predict the entrepreneurship. Basing entrepreneurship research on personality paradigm is confronted with serious challenges. Findings of this research support those researchers' idea concerning “Personality Paradigm Crisis” in inquiry of entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • personality paradigm