بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان لرستان*

نویسندگان

چکیده

رضایت شغلی، نگرش کلی فرد نسبت به شغلش است. رضایت شغلی از یک سو متغیری مستقل و از سوی دیگر متغیری وابسته است. موضوع این پژوهش، بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان لرستان و مقایسه آن با رضایت شغلی کارکنان در بعضی از کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا (مثل امریکا، انگلستان، آلمان) است و در آن، سه فرضیه اصلی و هجده فرضیه فرعی بررسی شده‌اند. نتایج بررسی سه فرضیه اصلی به این صورت است: 1) رضایت شغلی کارکنان شرکت مذکور در سطح مناسبی نیست؛ 2) رضایت شغلی کلی کارکنان شرکت مذکور با متغیرهای پیش‌بین پژوهش همبستگی معنادار دارد؛ 3) رضایت شغلی کلی کارکنان بجز با متغیر سطح در آمد، با بقیه متغیرهای تعدیل‌کننده همبستگی معنادار ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Job Satisfaction among Water and Sewage Company Personnell

نویسندگان [English]

  • M. R. Esmaeili
  • Gh. R. Ansari

چکیده [English]

Job Satisfaction is the person's general attitude toward his / her job. It is an independent variable, as well as a dependent variable. The purpose of this research is to study employees' job satisfaction as a dependent variable in Water and Sewage Company in Lorestan province, and to compare the results with standards in industrial countries. Three main hypotheses and eighteen subhypotheses were studied. The results of main hypotheses are as follows: 1- The employees' job satisfaction of this company is not at the appropriate level. 2- The employees' general job satisfaction of this company is significantly correlated with research anticipator variables.3-The employees' general Job satisfaction of this company, with the exception of income level , showed no significant correlation with research modular variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job satisfaction
  • job security
  • income
  • job content
  • opportunities for promotion and advancement