طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی در فرایند کارآفرینی سازمانی (با تأکید بر شرکت‌های پخش سراسری ایران)

نویسندگان

چکیده

فرایند کارآفرینیِ سازمانی دربرگیرنده سه مرحله اصلی تولید ایده، اجرای ایده و بهره‌برداری و برداشت از ایده است. از طرفی با توجه به این که کارآفرینی سازمانی، فرایندی درون سازمانی بوده، متأثر از عوامل درونی سازمان نظیر حمایت و پشتیبانی مدیریت، مکانیزم‌های پاداش و تقویت، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی و ساختار سازمانی است، به نظر می‌رسد بررسی نقش و اثر این عوامل در فرایند آن می‌تواند موجب بهبود، تسهیل و تسریع پیامدهای مرتبط با اهداف کارآفرینی در سازمان گردد.بنابراین، ارائه الگویی برای تبیین نقش مؤلفه‌های ارتباطات سازمانی، شامل سبک ارتباطات، کانال ارتباطات، مسیر ارتباطات و محتوای ارتباطات، در فرایند کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های پخش سراسری (جامعه آماری تحقیق که مشتمل بر 836 نفر بوده و از این تعداد 191 نفر نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده‌اند) هدف اصلی مقاله حاضر بوده است. مدل مفهومی نیز با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی و به‌کارگیری ابزار‌های مختلفی همچون پرسشنامه و مصاحبه و در قالب آزمون‌های آماری کای‌دو، تحلیل عاملی، کولموگروف ـ اسمیرنوف، تحلیل معادلات ساختاری و کرویت بارتلت مورد تأیید قرار گرفت.مدل ارائه شده، مدلی است که به ارتباطات سازمانی در فرایند کارآفرینی سازمانی توجه کرده و بر همین اساس نیز در راستای نتایج به‌دست آمده بر مبنای مدل مفهومی، برخی از سازه‌ها تأیید شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Defining an Organizational Communication Model in Entrepreneurship Process (Focus on Distribution Industry)

نویسندگان [English]

  • A.A. Farhangi
  • H. Safarzadeh

چکیده [English]

 Organizational communication constituents play an important role in development of entrepreneurship. If the constituents along with the process of generation, implementation and exploitation of new ideas are defined in a correct way they can be effective in betterment, facilitation, and quickening of the consequences related to the organization entrepreneurship goals. Therefore offering a pattern for explaining the role of the constituents of organizational communication (Including communication style, channel, direction and content), in the process of entrepreneurship in national distribution companies has been the main aim of the present research. The conceptual research model was approved by descriptive research methods of correlation and statistical tests, qui square, factor analysis, principal component analysis, kolmogorov – smirnov test, structural equation. The offered method is the model that has paid attention to the role of organizational communication constituents concerning entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication style
  • Direction of communication
  • Content of communication
  • Generation of idea
  • Implementation and Exploitation of idea