عوامل محیطی مؤثر بر توسعه حسابداری در ایران

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه اطلاعات سال 1352 تا 1382 به بررسی تجربی جهت و ابعاد تأثیرات عوامل محیطی بر توسعه حسابداری در ایران و همچنین به آزمون روابط بین حسابداری و محیط تجاری آن در طول دوره مورد مطالعه پرداخته است. بررسی توسعه حسابداری به تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل محیطی آن از ابعاد گوناگون وابسته است. چهار عامل محیطی برای توضیح تفاوت‌های مشاهده شده در توسعه حسابداری در طول زمان مورد استفاده قرار گرفت. این عوامل شامل توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه بازار سرمایه و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. یافته‌های به‌دست آمده از رگرسیون سری‌های زمانی و آزمون‌های آماری مشخص می‌کند که یک رابطه قوی بین عوامل محیطی و توسعه حسابداری در ایران وجود داشته و این رابطه‌ها در دوره مورد مطالعه متنوع و متفاوت بوده است.یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی به‌صورت مثبت در ارتباط با توسعه حسابداری در ایران است. همچنین یافته‌های آزمون‌های «t» و Z و آزمون من‌ویتنی نشان می‌دهد که اثر عوامل محیطی بر توسعه حسابداری در طول دوره مورد مطالعه متفاوت بوده که نشان‌دهنده‌ مراحل مختلف اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران است. این مطالعه، اطلاعات بیش‌تری را در خصوص عوامل محیطی مؤثر بر توسعه حسابداری در کشورهای در حال توسعه در اختیار سرمایه‌گذاران و محققان بین‌المللی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Environmental Factors on Accounting Development

نویسندگان [English]

  • H. Eatemadi
  • M. Tavakoli

چکیده [English]

 Using a 31-year Iranian data set, which covers the years 1973-2002, this study empirically, investigates the directional and size effects of the environmental factors on the development of accounting in Iran. Additionally, the study tests the relationship between accounting and its business environment over time. Four environmental factors are used to explain the variation observed over time in accounting development. These factors are the economic development, the political development, the stock market development, and the amount of private investment.   The overall results obtained from the regression and other statistical tests indicated that there is a strong relationship between the economic development and accounting development in Iran and that this relationship varies with time. Results did not support the relationship between political or stock market development and accounting development.  The results of the t- test, Z-test, and the Man-Withney test showed that the effect of the environmental factors on accounting development differs over time. The authors hope to have provided researchers a better understanding of the environmental factors influencing accounting development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingency model
  • Accounting development
  • Economic Development
  • political development
  • Stock market development