طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه‌سازی برای خلاقیت در مؤسسات پژوهشی کشور (حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی و تبیین مدلی به‌منظور زمینه‌سازی برای خلاقیت در مؤسسات پژوهشی انجام پذیرفت. برای نیل به این هدف، موضوع تحقیق در قالب ادبیات خلاقیت در مؤسسات پژوهشی به پژوهش سپرده شد که نتیجه آن، دستیابی به مدل مفهومی تحقیق بود. این مدل در بر دارنده چهار عامل یا متغیر پنهان،  شامل خلاقیت، عوامل فردی، عوامل گروهی و عوامل سازمانی است. هر کدام از این عوامل دارای شاخص‌های مشخصند. خلاقیت دارای سه شاخص مسأله‌‌‌یابی، ایده‌یابی و اجرای ایده‌ها است. عوامل فردی متشکل از دو شاخص توانمندی و شخصیت است و عوامل گروهی، سه شاخص تنوع گروه، انسجام گروه و سیستم ارتباطات را شامل می‌شود. عوامل سازمانی متشکل از چهار شاخص سبک رهبری، سیستم پاداش، جو سازمانی و ساختار سازمانی است.براساس مدل مفهومی، پرسشنامه سنجش شاخص‌ها تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور بین افراد نمونه در مؤسسات پژوهشی توزیع و پس از تکمیل، جمع‌آوری گردید. بعد از کنترل و بررسی مندرجات پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده، تعداد 315 پرسشنامه به‌دست آمد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های مذکور با استفاده از نرم‌افزارLisrel 8.5 حول فرضیه‌های تحقیق در قالب یک مدل واحد آزمون شدند که نتایج نشان داد تمام شاخص‌های مربوط به هر کدام از عوامل چهار‌گانه به نحو معناداری عامل مربوط را سنجنیده، عوامل فردی به‌طور مستقیم و عوامل گروهی و سازمانی به‌طور غیرمستقیم در شکل‌گیری خلاقیت پژوهشگران مؤسسات پژوهشی مؤثرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Paving the Path for Creativity of the Researchers in Research Institutions

نویسندگان [English]

  • E. Saadat
  • M. Sadeghi

چکیده [English]

 This research is accomplished to define and design a model for providing the opportunity for creativity in research institutions. To achieve this goal, a conceptual model of research is designed first. This model includes four factors or latent variables of creativity individual factors, group factors, and organizational factors. Each one of these factors has observed variables. Creativity contains three variables of problem finding, idea finding and idea implementing. Individual factors include two variables of empowerment and personality. Group factors contain three variables of group diversity, cohesiveness and communication system. Organizational factors include four variables of leadership style, organizational structure, Reward system and Organizational Climate. On the basis of the conceptual model, the questionnaire for the measurements of the variables was composed. All sample members filled out the questionnaire and they were interviewed. 315 questionnaires were gathered. Using Lisrel 8.5 software for statistical analysis of data revealed that all indexes of each one of the four previously mentioned factors, measured the related factors. Individual factors, directly, and group factors indirectly, influenced the creativity of the researchers of the research institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Individual factors
  • Group factors
  • Organizational factors
  • Research institutions