طراحی سیستم ارزشیابی کارکنان در سیستم بانکی: با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

چکیده

 مدیریت عملکرد به‌عنوان‌ موضوعی مهم و نوین در مطالعات استراتژیک منابع انسانی مد نظر قرار گرفته است. ارزشیابی عملکرد کارکنان نیز به‌عنوان‌ یک بخش مهم مدیریت عملکرد مورد توجه است.در این مقاله، طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان در سیستم بانکی برای سطوح مختلف شغلی با رویکرد ارزشیابی 360 و مبتنی بر تحلیل‌های سلسله مراتبی انجام شده است. مراحل مختلف طراحی سیستم جدید به شرح زیر انجام شده است:1. مطالعه و بررسی تحلیلی ادبیات نظری و تطبیقی،2. شناسایی متغیرهای اصلی سیستم‌های ارزشیابی کارکنان، 3. طراحی چک‌لیست‌ و پرسشنامه کسب نظر خبرگان،4. طراحی پرسشنامه AHP برای اختصاص اوزان،5. تحلیل الگوریتم AHP و اختصاص اوزان.نتایج تحلیلی به‌دست آمده موارد 1) طراحی نظام جامع برای کارکنان صف و ستاد، 2) ارزشیابی کارکنان با رویکرد 360 (همکاران، بالا دست و کمیته ارزشیابی)، 3) اختصاص مجموع اوزان 100 برای مؤلفه‌های تدوین شده نظام ارزشیابی، را شامل شده است. در این طراحی، در رویکرد 360 ارزشیابی از طریق همکاران (2 نفر)، مدیر بالا دست، خود فرد و کمیته ارزشیابی کارکنان مد نظر قرار گرفته است و معیارهای مختلفی که اوزان آن‌ها از طریق تحلیل سلسله مراتبی به‌دست آمده در این ارزشیابی مد نظر قرار می‌گیرند. نتایج طراحی حاکی است در این نوع ارزشیابی، قضاوت فرد مدیر (سرپرست) بالادست کم رنگ شده و یا درصد معینی از نظر مدیر بالادست با توجه به وزن اختصاص داده شده ذکر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Personnel Evaluation in Banking System: Using AHP

نویسندگان [English]

  • A. Rajabzadeh
  • S.H. Khodadad Hosseini
  • K. Parvizian

چکیده [English]

 Performance management as a new and important subject is studied in strategic human resource management. Personnel performance appraisal is also one of the serious subjects in human resource management. In this article, designing a personnel evaluation system is considered. Phases of this design are as follow: Steps taken for designing such system are:   1- Reviewing the literature  2- Determining basic variables in personnel evaluation.  3- Designing check list and collecting experts' Opinions.   4- Designing AHP questionnaire for criteria weighting.   5- Analyzing AHP algorithm and determining weight. The research brought about the following results:  1. An evaluation system is designed for line and staff managers separately.  2. Personnel evaluation is performed taking 360 degree approach.  3. Total weight of 100 assigned to 14 to 15 basic factors defined for the evaluation system. In this research, taking the 360 ° approach of evaluation through colleagues, (2 colleagues, the manager, the personnel, and the personnel evaluation committee were considered. Different criteria that their weights are determined through AHP algorithm are considered. Results showed that in this algorithm supervisor judgment turns pale and the evaluation turns out to be more objective. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource development
  • Personnel
  • Analytical hierarchy process