تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده بانکی (مطالعه موردی: بانک ملت تهران)

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق، برآورد آثار عوامل درون سازمانی، مانند میزان تسهیلات بانکی، تعداد کارکنان، تعداد باجه، ضریب تغییرات حقوق، موقعیت مکانی و تجهیزات شعبه، بر جذب سپرده در بانک ملت بوده است. برای این منظور از اطلاعات تلفیقی حاصل از نمونه 51 تایی از شعبه‌ها در سطح شهر تهران در سال‌های 78، 79 و 80 استفاده شده است. برای کنترل و کاهش واریانس ناشی از عوامل دیگر، از میانگین متغیرها در خلال سه سال استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق تجربی، حاکی است که تعداد کارکنان بانک به حد اشباع رسیده، در حالی که تعداد باجه کم‌تر از حد مطلوب است، میزان اعطای تسهیلات، مکان شعبه و تجهیزات شعبه بر جذب سپرده اثر مثبت دارد. علاوه براین، نتایج نشان می‌دهد نابرابری در میزان پرداخت‌ها به‌کارکنان، با فرض استقرار شایسته سالاری، در اثر افزایش انگیزه، موجب افزایش در جذب سپرده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Internal Organizational Factors on Banking Deposits

نویسندگان [English]

 • E. Abounoori
 • H. Sepanloo

چکیده [English]

 The purpose of this research has been to estimate the effects of internal organizational factors (such as Loan, Number of employees, Number of branches, payment variation coefficient, branch Location and Facilities) on banking deposits in Mellat Bank. To this aim, panel data, obtained from 51 sample branches in Tehran, during the years 1999, 2000 and 2001 are used. In order to control and reduce the variation of other factors, average variables are used for the period. The results indicate that the bank is over-employed, while the number of branches is below the optimum level amount of loans, branch location and financial facilities have an increasing effect on the banking deposits. Moreover, the results show that higher inequality in distribution of wages and salaries, perhaps through inducing more incentives, has positive effects on the banking deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational factors
 • Banking deposits
 • Loan
 • Number of Employs
 • Number of branches
 • Variation coefficient
 • Branch Location
 • Branch Facilities
 • Bank of Mellat