طـراحی مـدل تـصمیم‌گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران

نویسندگان

چکیده

 یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌ها، عدم شناخت دقیق آن‌ها از نیروهای بالقوه موجود  در سازمان‌ها است . در این تحقیق سعی شده با امتزاج فنون آماری، ریاضی و تصمیم گیری چند شاخصه فازی، مدلی برای انتخاب مدیران طراحی شود. سازمان‌ها به دنبال نیروهای قوی خارج از سازمان برای  تصدی پست‌های کلیدی خود هستند، در حالی که با کمی تأمل و نگاه خوش بینانه به داخل سازمان، متوجه نیروهای قوی، مستعد و بالقوه‌ای خواهند شد که بعضاً بهتر از هر نیروی خارجی قادر به سوق دادن سازمان به دستیابی اهداف از پیش تعیین شده‌اند. با عنایت به مطالب بیان شده، در پژوهش حاضر یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای  فرایند جانشینی مدیریت در سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور طراحی شد. در این تحقیق ابتدا معیارهای شایستگی مدیریتی بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، نظر خواهی از کارشناسان و استفاده از آزمون‌های آماری کروسکال والیس و آزمون نسبت موفقیت در جامعه شناسایی شدند. سپس از روش میانگین موزون برای تعیین وزن معیارهای فرعی و از تکنیک AHP برای تعیین وزن معیارهای اصلی استفاده شد.در پایان، مدل چند معیاره فازی طراحی گردید و با استفاده از متدولوژی مجموعه‌های فازی و تکنیک تاپسیس (TOPSIS) اقدام به اولویت بندی کاندیداهای جانشینی مدیریت گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Approach to Designing a Decision Making Model

نویسندگان [English]

  • M. Moemeni
  • A. Jahanbazi

چکیده [English]

  Lack of exact knowledge about internal human resource potentials is a widespread organizational problem. Organizations seek to hire experienced managers from outside their firms whereas, paying a closer optimistic attention to the human resources present inside the firm reveals the fact that there are quite capable human resources present inside the organization who might be able to help the organization reach its goals even better than those from outside. This study aimed to design a fuzzy multi-criteria decision making model for manager replacement in Transportation Organization throughout the country. To this aim, managerial competence criteria were identified through literature review, library studies and Kruskal Walice and binomial statistical tests and the ratio test of social success. Then the sub-criteria weight was determined by weighted mean and criteria weight was determined by AHP technique. Finally a fuzzy multi-criteria model was developed by which candidates for management positions were ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manager selection
  • AHP
  • TOPSIS
  • fuzzy multi-criteria decision making