رابطه‌ رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش‌ و پرورش

نویسندگان

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش، شناخت رابطه رضایت شغلی دبیران دبیرستان‌ها با تعهد سازمانی آنان است. بدین منظور، کلیه دبیران دبیرستان‌های مناطق 4، 6 و 7 مشهد به‌عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. تعداد 331 نفر از طریق نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی با تخصیص مناسب به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم، و تعهد سازمانی موادی، استیرز و پورتر استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون یک نمونه‌ای کولموگروف- اسمیرنف، ضرائب همبستگی پیرسن و اسپیرمن، آزمون رتبه‌ای فریدمن، آزمون رتبه‌های علامت دار و یلکاکسون و آنالیز رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها تأیید فرضیات تحقیق را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teacher's Job Satisfaction and Their Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • A.A. Amin-Biadokhti
  • M. Salehpour

چکیده [English]

  The present research aimed to investigate the relationship, if any, between teacher's job satisfaction and their organizational commitment. To this aim, 331 teachers were selected through cluster sampling. Data were collected using Wysocki and Krumm job satisfaction questionnaire as well as Movady, Steers and Porters organization Questionnaire. Collected data were analyzed using one-sample Kolmogrov-Smirnov Test, Pearson and Spearman correlation coefficient, and step by step multivariate regression analysis. The results supported all hypothesis of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job satisfaction
  • Organizational commitment
  • work satisfaction
  • promotion satisfaction