عدالت و اعتماد عمومی؛ ره‌آورد حکومت الکترونیک

نویسندگان

چکیده

حکومت الکترونیک از طریق اثرگذاری بر نهادهای اولیه جامعه، تأثیر شگرفی بر مراتب توانمندی عمومی بر جای می‌گذارد؛ ضمن اینکه با توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات از راه دور، جایگزین تعاملات رو در رو می‌شود و مبانی شکل‌گیری احساس اعتماد در انسان و جامعه انسانی دچار تحولاتی اساسی می‌گردد. با توسعه فناوری جدید، امکان اعتماد از راه دور فراهم شده، فاصله دولت‌ها و ملت‌ها کاهش می‌یابد؛ از این رو، اهمیت بررسی آثار حکومت الکترونیک بر نهادهای اجتماعی و تأثیر آن بر میزان اعتماد عمومی وعدالت اجتماعی، مدنظر قرار می‌گیرد. در این مقاله با تأکید بر تأثیر تعدیل‌کننده ابعاد گوناگون عدالت بر رابطه حکومت الکترونیک و افزایش اعتماد اجتماعی، به پیمایش این رابطه در میان سه گروه استادان مدیریت دولتی، کارگزاران حکومت و دانشجویان مدیریت دولتی پرداخته، بر وجود رابطه معنادار میان پویایی‌های نهادی حکومت الکترونیک (Institutional Dynamics of Electronic Government)، افزایش ادراک عدالت اجتماعی، و نیز افزایش سطح اعتماد به دولت تاکید می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sense of Justice and Public Trust outcomes of E-governance

چکیده [English]

 Besides the fact that by the means of expansion of IT, the face to face communication would be replaced by telecommunications E-governance influences the public capabilities through having the society’s basic institutions affected. This would be followed by the bases of the sense of developing trust being fundamentally modified. Modern technology gives the way to trust in telecommunications, shortening the distances between states and nations. As a result, the importance of studying the impacts of E-governance on the social institutions and its effect on public trust and social trust is to be highlighted. With a specific emphasis on the moderating effect of different aspects of justice on the nation-state relationships, as well as improving social trust, a survey is utilized in the study to investigate such relations within three groups naming instructors in the field of public administration, government agents, and students studying public administration. A significant relationship in the study is emphasized between the institutional dynamics of electronic government, increasing perceived social justice, and the level of trust in government to be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social justice
  • E-Governance
  • Institutional dynamics
  • Public Trust