بررسی رابطه میان تنش‌های سازمانی و تمایل کارکنان به ترک خدمت در سازمان‌های دولتی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی‌عصر(عج)

2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان متغیرهای تنش سازمانی و تمایل به ترک خدمت بوده است. کارکنان 25 اداره دولتی شهرستان رفسنجان، با حجم کل 852n= نفر، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده است. در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی دو متغیری استفاده شده و از روش‌های موجود در‌آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون، برای تجزیه وتحلیل آماری داده‌ها بهره گرفته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-10 استفاده گردید. نتایج نشان داده که تنش ناشی از ساختار سازمانی نامناسب، تأثیر مثبت بر تمایل به ترک خدمت کارکنان دارد. نتایج این تحقیق همچنین نشان داده که تنش ناشی از نوسان حقوق و دستمزد و تنش ناشی از عدم امنیت شغلی از عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به ترک خدمت است. اما تنش ناشی از ورود فنّاوری جدید به سازمان همچنین تنش ناشی از شرایط نامناسب کار به ترتیب کمترین عامل مؤثر نسبت به سایر عوامل در تمایل به ترک خدمت کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship between Organizations Tension and Employees Interest in Turnover in Government Organizations

چکیده [English]

 The aim of the study is to analyze the relationship between two variables naming organizational tension and employees’ interest in turnover. The total number of 852 employees of 25 government organizations in Rafsanjan was the study’s population. The bivariate correlation is applied and the other statistical techniques such as Pearson Correlation Coefficient were applied to analyses the data collected. The 10th version of SPSS was applied for the analyses. Findings show that the tension arises fro the improper structure is positively correlated with employees turnover. Moreover, the tensions caused by fluctuations in salaries and lacking occupational safety were proved to have influence on the employees’ interest in turnover. However, the tension aroused by the new technology being adopted in the organization and unusual working conditions were of least importance influencing the employees’ interest in turnover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Tension or pressure
  • Turnover‚ Employees interest in Turnover‚Organizational Structure‚ Centralization