تجزیه و تحلیل و تبیین تعاملات فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه سازمان صنایع شیر ایران)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تعهد سازمانی بیانگر نوعی تمایل، نیاز والزام جهت ادامه و اشتغال در یک سازمان می‌باشد و سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری را در برمی‌گیرد. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی رابطه و تأثیر یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی یعنی «فرهنگ سازمانی» پرداخته شود. بر این اساس پژوهش را در قالب یک فرضیه اصلی (فرهنگ سازمانی) و برخی از ویژگی‌های اصلی فرهنگ سازمانی(1- نوآوری فردی، و تحمل مخاطره، 2- هدایت سازمانی، 3- روابط مدیریت (حمایت مدیریت)، 4- کنترل رسمی 5-خود کنترلی 6- هویت، 7- سیستم پاداش، 8- مشارکت در تصمیم‌گیری) را در قالب هشت فرضیه فرعی مورد بررسی قرار داده‌ایم. روش تحقیق پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از نمونه آماری کسب گردید و برای بررسی فرضیات تحقیق، از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. بر این اساس، در سازمان صنایع شیر ایران 60 نفر از کارکنان را انتخاب و بررسی فرضیات تحقیق صورت گرفت. فرضیه اصلی تحقیق در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان جامعه مورد نظر تأثیر مثبت داشته است. همچنین فرضیات فرعی نیز در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار می‌گیرند. مقایسه‌ای بین ویژگی‌های هشت‌گانه فرهنگ سازمانی صورت گرفت تا میزان تأثیر آنها بر تعهد سازمانی مشخص شود، که این ویژگی‌ها به ترتیبب اولویت شامل: 1- خود کنترلی،2- هدایت سازمانی، 3- سیستم پاداش، 4- هویت شغلی، 5- ریسک‌پذیری، 6- مشارکت در تصمیم‌گیری، 7- حمایت سازمانی، 8- کنترل رسمی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing and Explaining the Organizational Culture’s Interactions with Organizational Commitment of Employees (Case Study: Milk Industry Organization of Iran)

چکیده [English]

  Organizational commitment simply means believing in the organization's values and goals, sense of loyalty and emotional attachment to it, obligation and desire to stay in the organization. On the basis of Allen & Meyer theory (1990), O.C. has three components: Affective, continuance, and Normative Commitment. This study examines relationship between organizational commitment and organizational culture. Accordingly our study is based on a major hypothesis and eight minor hypothesis covering dimensions of the organizational culture: 1- individual initiative & tolerance of risk 2-organizational direction 3- management supporting 4-formal control 5- self control 6- Organizational Identity 7-reward system and 8- participation in decision. The methodology consists in survey research, and the use of a questionnaire for gathering required information. Examining hypothesis was performed by using SPSS soft-ware. The statistical population of the study included 150 employees of Iran Dairy Industrial Co. The sample group of 60 employees has been chosen through the random sampling method. Data were analyzed through Pierson index. Testing of the hypotheses in the confidence level of 95% shows that:   There is a positive relationship between organizational commitment and organizational culture. On the other hand increase of organizational culture leads to growth in organizational commitment.   The eight organizational culture dimensions were compared to determine their impact on the organizational commitment. The dimensions ordered in terms of significance are 1- self control2- organizational direction3- reward system 4- Organizational Identity 5- tolerance of risk6- participation in decision 7- management supporting8- formal control

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational commitment
  • Organizational Culture
  • Risk Tolerance
  • participation in decision
  • management supporting
  • Organizational Identity
  • reward system
  • organizational direction
  • self control
  • formal control