بررسی رابطه رتبه‌بندی براساس متغیرهای بنیادی و بازده سهام در بورس تهران

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 بورس سهام و شرکت کارگزاری

چکیده

در این مقاله از متغیرهای بنیادی مالی برای رتبه‌بندی 153 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. از ترکیب این متغیرها نسبت‌های مالی به‌دست می‌آید. در مدل ارائه شده هر شرکتی در هر سال (81-1377) می‌تواند رتبه صفر تا 11 را بگیرد. ضرایب همخوانی فای کرامر نشان می‌دهد که بین رتبه شرکت در هر سال و بازده آن در سال بعد همبستگی مثبت ضعیفی وجود دارد. تفکیک شرکت‌ها برحسب «اندازه شرکت» و «نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار» در شدت همخوانی بین رتبه و بازده تأثیر زیادی ندارد. اما همه ضرایب برای دوره مطالعه معنادار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Relationship between the Companies’ Ranking based on Fundamental Variables and their Stock Return in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

 The fundamental variables have been used in this study to rank 153 companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Combination of the variables provide financial ratios. Every company in the research was capable of being rated on a 0 to 11 annually (1377 – 81 in solar calendar). A poor positive correlation between the companies’ ranking in each year and its stock return in the subsequent year has been proved in the study as the Cramer's phi coefficients demonstrate. This fact the intense of the relationship has not been significantly modified even by considering some two intervening variables naming the “company’s size” and the “Book-to-Market value (B/M). Still all the coefficients for the study period were considered to be significant.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamentals Variables
  • Financial Ratios
  • companies’ Ranking
  • Stock return
  • Companies’ size
  • B/M Value