بررسی و تحلیل حالات تنش در سازمان و آثار آن مطالعه موردی: کنترل تنش در یکی از واحدهای تابعه وزارت بازرگانی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

این مقاله، ضمن توجه به کنترل پارامترهای غیرملموس در فرایندهای سازمان نظیر وجود تنش در آنها، روشی را جهت شناسایی و کنترل تنش‌ها ارائه می‌دهد، به گونه‌ای که مدیر سازمان بتواند در طی زمان بهبود فرایندهای خود، تنش‌ها و حالات مربوط به آن (TMEA) را به‌صورت مستمر شناسایی نموده و با توجه به اهمیت هر یک بتواند تنش‌های مورد نظر را خنثی نماید. این کار به نوبه خود در پیشبرد اهداف اصلی سازمان مفید خواهد بود. روش یادشده، مبتنی بر مبحث حالات شکست و آثار آن (FMEA) بوده و چگونگی استفاده از روش حاضر ارائه گردیده است. در ادامه پس از شناسایی تنش‌ها روشی برای اولویت‌بندی بین تنش‌ها به منظور کنترل آنها بیان می‌شود. ابتدا وزن هر یک از مولفه‌های TMEA (Tension Modes & Effects Analysis) با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) تعیین می‌شود. به علت عدم قطعیت اطلاعات در مسائل تصمیم‌گیری مفهوم تئوری مجموعه‌های فازی استفاده می‌گردد، آنگاه روش TOPSIS برای اولویت‌بندی به کار می‌رود. در پایان، نتایج بکارگیری روش مذکور در یکی از واحد‌های تابعه وزارت بازرگانی و چگونگی انجام آن به همراه کمیت‌های محاسبه شده، بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tension Modes & Effects Analysis (TMEA) (Case study: Tension control in a Trade Ministry organization)

چکیده [English]

 Paying attention to the control of intangible parameters in the organization’s processes, such as the tension among them, the study proposes a method to identify tensions and keep them controlled in such a way that the management would be able to continuously identify tensions and their related consequences, taking neutralizing measures based on their impact. This proves to helpful in making the organization’s main objectives progressed. The aforementioned method is FMFE and the way it is applied is presented in the paper. After identifying the tensions, a procedure is introduced to prioritize them for control purposes. Using Fuzzy AHP, first the weight (importance) of the FMEA elements are decided. The fuzzy set theory is applied, due to uncertainty about the information in decision making. The TOPSIS method is used then for the purpose of for prioritizing tensions. Finally, the results of applying the proposed method in an organization supervised by Trade Ministry are provided along with the way it has been used and quantities calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FMEA
  • Process
  • Tension in organization
  • Fuzzy AHP
  • TOPSIS