بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی استان‌های صنعتی ایران

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در اداره‌های کل سازمان‌های دولتی استان‌های صنعتی ایران و میزان اهمیت این عوامل در کاربردهای گوناگون این فناوری ارائه می‌گردند. به این منظور ابتدا فناوری اطلاعات و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان، مسئله پژوهش تعریف می‌شود. در ادامه، روش پژوهش تبیین و در پایان نیز یافته‌های این پژوهش، توصیف و تحلیل می‌شوند. در این پژوهش عواملی که از بررسی پژوهش‌های پیشین و همچنین دیدگاه متخصصان این حوزه به‌دست آمده‌اند، با انجام پیمایشی در یک استان صنعتی اعتباریابی شده‌اند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، از 27 عامل بررسی شده تنها دو عامل همبستگی معناداری با موفقیت/ عدم موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات در استان نمونه ندارند. علاوه بر این، میزان اهمیت هر عامل در انواع کاربردهای فناوری اطلاعات شامل خودکارسازی، آگاه‌سازی، و دگرگون‌سازی بررسی و به تفکیک عوامل و کاربردها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Which Influence the Success and Failure in the Application of IT in Governmental Organizations of Industrial Provinces in Iran

چکیده [English]

 The present study examines the critical factors affecting the application of IT in governmental organizations of industrial provinces in Iran. In the first place, the research problem is defined. Then, the methodology is described. Moreover, the evidence of the failure of this technology is provided in Iran and worldwide. Finally, the results and findings are explained and analysed. Factors derived from previous research materials and the experts’ viewpoints were validated through a survey carried out in a sample of industrial provinces. The results indicated that from 27 factors just tow factors had no significant relationship with the success and failure in IT application in the industrial provinces. Furthermore, the significance of each factor was investigated for different IT applications such as automation, informing and transforming. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT application
  • Success
  • Failure
  • Governmental
  • Organizations
  • Industrial provinces