تخصیص بهینه منابع به کمک شبیه‌سازی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به شرح چگونگی و نتایج بکارگیری تکنیک شبیه‌سازی به منظور بکارگماری مطلوب جرثقیل‌ها برای حمل و نقل محصولات فولادی در مجموعه‌ای از انبارهای یکی از کارخانه‌های مطرح فولاد کشور پرداخته‌ایم. مدل‌سازی ورود محصولات از خطوط تولید به درون انبارها وسپس خروج از انبارها به سوی نقاط مصرف، با استفاده از زبان شبیه‌سازی Visual SLAM & AweSim انجام شد. دراین روش، چهار سناریو برای شبیه‌سازی و بررسی شرایط عملیات، تعریف شد. در اینجا، محدوده عملیاتی جرثقیل‌ها در هریک از سناریوها به شکلی متفاوت تعریف گردید. نتایج حاصل از اجرای سناریوها علاوه بر تعیین محل مطلوب عملیات و توقف جرثقیل‌ها، نشان داد که با تغییر محل عملیات جرثقیل‌ها، می‌توان ضمن برقراری توازن در بهره‌برداری از آنها، از تشکیل صف‌های طویل، جلوگیری کرد. با توجه به نتایج به‌دست آمده از اجرای سناریوها، سناریوی چهارم به عنوان سناریوی برتر انتخاب شد. نتایج به‌دست آمده ازاین بررسی‌ها، موجب ارائه پیش نهادهائی جهت بکارگماری مطلوب‌تر جرثقیل هادر عملیات حمل ونقل محصولات گردید. پیش نهاد چگونگی چیدمان محصولات وارده به انبار به منظور اعمال آن در سیستم MIS کارخانه مذکور، از دیگر نتایج این طرح تحقیقاتی بود.

کلیدواژه‌ها