ارایه مدل سرمایه اجتماعی سازمان‌های آموزشی و فرهنگی ایران

نویسنده

چکیده

به باور پژوهشگران سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد کانالهای ارتباطی و اطلاعاتی نقش مهمی در شکل‌گیری دانش در سازمان‌های آموزشی و فرهنگی ایفا می‌کند؛ سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی است که در طراحی مدل مفهومی عمدتاً موردتوجه قرار نگرفته است. این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد و شاخص‌های سرمایه اجتماعی پرداخته و سه بعد شناختی, هنجاری و ساختاری مورد شناسایی قرار می‌دهد. شاخص‌های سرمایه اجتماعی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: اعتماد, ارتباط متقابل, تراکم, همگرایی و سلسله مراتب.شاخص‌های سرمایه اجتماعی در سه وزارتخانه آموزش و پرور ش, وزارت علوم و تحقیقات و وزارت ارشاد اسلامی بشکل میدانی مورد بررسی قرار گرفته و مدل موجود سرمایه اجتماعی با استفاده از معادلات ساختاری تبیین شده است. یافته‌های پژوهش حکایت از اثرگذاری بالای بعد ساختاری و همینطور شاخص تراکم در موسسات آموزشی و فرهنگی کشور دارد.

کلیدواژه‌ها