تحلیلی روایی از داستان مدیریت نیروی انسانی در مجلات مدیریت ایران

نویسندگان

چکیده

مقاله پیش رو، مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران را از وجهی خاص مورد بررسی قرار می‌دهد؛ از آن وجهی که در مقاله‌های منتشره طی سال های1366 تا 1384 بروز یافته است. این حوزه از تکاپوی علمی در پی کدام مأموریت بوده‌است؟ مساله اصلی در دوره‌های مختلف چه بوده‌است؟ نیات نویسندگان از نگارش مقالات چه بوده‌است؟ و.... روش تحقیق این بررسی، تحلیل روایت است. مؤلفان، به یاری سه نشانگر گفتمانی روش، جانمایه مقاله و نیات نویسندگان و با بررسی 138 مقاله منتخب در میان بیش از 1100 مقاله منتشر شده در چهار مجله تحول اداری، دانش مدیریت، مدیریت دولتی و مطالعات مدیریت طی سال‌های مذکور، در پی یافتن گستره وسیعی از مقاصد وغایات صاحبان علم و عمل- در قالب نوشتاری- در این عرصه بوده‌اند. یافته‌ها اگرچه نوعی تاکید رقیق بر مقوله آموزش و بهسازی نیروی انسانی طی دوره‌های مختلف را نشان می‌دهد لکن نشانگر نوعی تکثر- یا فقدان محسوس هر گونه مفهوم منفرد - در مطالعه مدیریت منابع انسانی طی سالهای مورد بررسی بوده‌است.

کلیدواژه‌ها