رهبری آینه فرهنگ و شخصیت (بررسی رابطه‌ی بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و شخصیت در سازمان‌های شهرستان کاشان)

نویسنده

چکیده

این تحقیق که به جهت هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، تحقیقی اکتشافی است به دنبال کشف روابط احتمالی میان ویژگی‌های شخصیتی، فرهنگ و سبک‌های رهبری است. تا از این طریق بتوان به نیاز عصر جدید یعنی پرورش رهبران تحول‌گرا پاسخ گفت. در ابتدای مقاله به تبیین متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده‌است. ارائه چند تعریف از فرهنگ، شخصیت، رهبری، لایه‌های مختلف فرهنگ، عوامل تأثیرگذار بر شخصیت، انواع روش‌های سنجش شخصیت، سبک‌های رهبری و ذکر مطالعات مختلف انجام‌شده در حیطه این سه متغیر، ادبیات این پژوهش را تشکیل می‌دهد. میدان مورد مطالعه، واحدها و قسمت‌های اداری بخش دولتی و نیمه‌دولتی شهرستان کاشان در مردادماه 1385 بوده که از میان آنها تعداد 23 تا به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید. جهت انجام تجزیه تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار SPSS و از آمار توصیفی شامل فراوانی‌ها و درصدها برای نشان دادن ویژگی‌های نمونه انتخاب شده، و از آزمونT زوج و ضریب همبستگی جهت نشان دادن روابط میان متغیرها استفاده گردیده‌است. برخی از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق عبارت است از:• جمع‌گرایی افراد تأثیر مثبت بر اجتناب از ریسک‌پذیری در افراد دارد.• احساس عدم عدالت در توزیع قدرت رابطه‌ای مثبت با میزان رهبری تعاملی در افراد دارد.• میزان بی‌ثباتی (روان‌پریشی) افراد رابطه‌ای منفی با میزان رهبری تحول‌گرا در آنان دارد.• میزان بی‌ثباتی (روان‌پریشی) افراد رابطه‌ای مثبت با میزان رهبری تعاملی در آنان دارد.• روان‌پریشی افرد تأثیر منفی بر ریسک‌پذیری آنان دارد.• روان‌پریشی افرد تأثیر مثبت بر احساس عدم عدالت در توزیع قدرت دارد.• میزان رهبری تحول‌گرا در افراد رابطه‌ای منفی با میزان رهبری تعامل‌گرای آنان دارد.• برون‌گرایی افراد رابطه‌ای مثبت با میزان رهبری تحول‌گرا در آنان دارد.• برون‌گرایی افراد رابطه‌ای منفی با میزان رهبری تعاملی در آنان دارد.• برون‌گرایی افراد رابطه‌ای منفی با میزان مردسالاری آنان دارد.• روان‌پریشی افراد رابطه‌ای منفی با جمع‌گرایی آنان دارد.

کلیدواژه‌ها