بررسی رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده: مطالعه موردی سازمان‌های خدمات عمومی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

یکی از مباحث کلیدی در تئوری سازمان، تئوری سازمان یادگیرنده است. در عصر فعلی که یادگیری سازمانی ضامن بقا هرگونه سازمان است، سازمان‌های دولتی بنا به رسالت خود یعنی «خدمت به منفعت عامه» باید بیش از سازمان‌های بخش خصوصی بیاموزند. حفظ منافع عامه منوط به آموختن راه جدید برای مدیریت آن منافع است و این امر جز با یادگیری دانش‌های جدید میسر نخواهد بود. در این پژوهش شکل‌گیری سازمان‌های یادگیرنده در بخش دولتی ایران از منظر انواع فرهنگ سازمانی تبیین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study Of Relationship Between Dif-ferent Organizational Cultures And Learning Organization (Tehran’s Pub-lic Service Organizations)

چکیده [English]

Learning organization theory is a key theory in organizational stud-ies. Public organizations, based on their mission (serving the public), must be learnt more than private organizations, because organizational learning is central for organizational survival. Keeping public interest is dependent on better learning. In this research, the role of organiza-tional culture in shaping public organizations is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Organizations
  • Learning Organization
  • Organizational Learning
  • Organizational Culture
  • Public Administration