بکارگیری مدل کارت امتیازی متوازن بر مبنای تکنیک TOPSIS جهت تحلیل عملکرد شرکت‌های واگذار شده توسط بانک صنعت و معدن

نویسندگان

چکیده

در ایران طی سال‌های اخیر شاهد واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش خصوصی بوده‌ایم. یکی از نهاد‌های فعال در این زمینه نیز بانک صنعت و معدن بوده که در طی چند سال گذشته بخشی از شرکت‌های تحت پوشش خود را به بخش خصوصی‌ واگذار کرده است. در این مقاله قصد بر این است که وضعیت شرکت‌های واگذار شده از طرف بانک صنعت و معدن بعد از خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا پس از شناسایی مدل‌های مختلف مرتبط با ارزیابی عملکرد سازمان، دو مدل EFQM و BSC برای استخراج معیارهای لازم برای ارزیابی شرکت‌های واگذار شده انتخاب شد. نهایتاً بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن، داده‌های مربوط به چهار دیدگاه مالی، مشتری / بازار، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری مربوط به 14 شرکت در دو دوره قبل و بعد از خصوصی شدن استخراج گردید. سپس این داده‌ها با استفاده از تکنیک TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج نهایی حاصل شده می‌توان گفت که هر چند بنظر می‌رسد که نتیجه ناشی از واگذاری بعضی از شرکت‌ها مثبت بوده است، اما آفت‌ها و یا پتانسیل‌های بالایی برای تغییر وضیت کنونی و منفی شدن اثرات خصوصی‌سازی وجود دارد که در صورت عدم کنترل صحیح آنها، شرکت‌های واگذارشده با وضعیتی به مراتب بدتر از قبل از واگذاری به بانک صنعت و معدن عودت خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Choosing The Model Of Electronic Commerce Adoption In Iranian SMEs Case Study In Insurance Agencies And Brokers

نویسندگان [English]

  • H. Safari
  • A. Ebrahimi
  • A. Jamali

چکیده [English]

The increasing application of Information Technology (IT) in the area of economics and industrial activities, along with its major changes in organizations, have made the study of this technology in-evitable. This issue is becoming more important when we deal with SMEs, because of their specific conditions, traits and also their sensi-tivity to environmental changes. On the other hand, scientists believe that implementation is a complex process, which contains different steps, and adoption, as one of its major steps, plays an important and critical role in the implementation.In this paper, besides reviewing related proposed models for IT adoption, five major adoption models including: Technology Ac-ceptance Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), Innova-tion Diffusion Theory (IDT) as basic models, Unified Theory of Ac-ceptance and Use of Technology (UTAUT), and TAM/TPB/IDT as in-tegrated models, have been studied.Subsequently, we present the results of comparing the effectiveness of selected explanatory models for electronic commerce adoption in insurance agencies and brokers of Tehran (as a group of SMEs). It’s noteworthy that these results have shown that the explanation power of TAM/TPB/IDT integrated model is more than that of the others. Furthermore, it confirms that TAM model is more powerful than other basic models, as it was mentioned in related studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adoption
  • Electronic Commerce
  • Small and Medium Sized Enterprises
  • Innovation