انتخاب مدل پذیرش تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران؛ بررسی موردی در کارگزاری‌ها و نمایندگی‌های بیمه‌ای

نویسندگان

چکیده

توسعه روزافزون کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، در کنار تغییرات اساسی و ساختاری که در سازمان‌ها به دنبال دارد، لزوم توجه به نحوه بکارگیری این فناوری در سازمان‌ها را بیش از پیش ضروری می‌کند. توجه به این موضوع در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل شرایط و ویژگی‌های خاص سازمانی و حساسیت بیشتر آنها نسبت به تغییرات محیطی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر صاحبه‌نظران موضوع بر این باورند که پیاده سازی، فرآیند پیچیده‌ای است که مراحل مختلفی را شامل می‌شود و پذیرش، به عنوان یکی از گامهای اساسی، نقش مهم و کلیدی را در فرآیند پیاده‌سازی ایفا می‌کند. در این مطالعه با مروری بر دیدگاههای مختلف مورد توجه در مدل‌های ارائه شده در حوزه پذیرش تجارت الکترونیکی، پنج مدل برجسته در ادبیات موضوع یعنی مدل پذیرش فناوری (TAM)، نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده (TPB)، نظریه انتشار نوآوری (IDT)، مدل متحد پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات (UTAUT) و مدل ترکیبی TAM/TPB/IDT را معرفیمی‌کنیم. سپس نتایج تحقیق می‌دانی که با هدف مقایسه کارایی مدل‌های انتخابی تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در سطح کارگزاریها و نمایندگی‌های بیمه‌ای شهر تهران (به عنوان بخشی از بنگاه‌های کوچک و متوسط) انجام گرفته است ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از مطالعه می‌دانی انجام گرفته نشان داد که قدرت تبیین مدل ترکیبی TAM/TPB/IDT در مقایسه با سایر مدل‌های مورد مقایسه، بیشتر است. همچنین نتایج این مطالعه، تایید نمود که مدل‌های ترکیبی در مقایسه با مدل‌های پایه‌ای، از قدرت بیشتری برخوردارند. علاوه بر این، نتایج این مطالعه، برتری مدل پایه‌ای TAM را در مقایسه با سایر مدل‌های پایه‌ای (مورد آزمون) که در تعداد زیادی از مطالعات به آن اشاره شده است را تایید نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Choosing The Model Of Electronic Commerce Adoption In Iranian SMEs Case Study In Insurance Agencies And Brokers

نویسندگان [English]

  • M. Movahedi
  • M. Zamanian

چکیده [English]

The increasing application of Information Technology (IT) in the area of economics and industrial activities, along with its major changes in organizations, have made the study of this technology in-evitable. This issue is becoming more important when we deal with SMEs, because of their specific conditions, traits and also their sensi-tivity to environmental changes. On the other hand, scientists believe that implementation is a complex process, which contains different steps, and adoption, as one of its major steps, plays an important and critical role in the implementation.In this paper, besides reviewing related proposed models for IT adoption, five major adoption models including: Technology Ac-ceptance Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), Innova-tion Diffusion Theory (IDT) as basic models, Unified Theory of Ac-ceptance and Use of Technology (UTAUT), and TAM/TPB/IDT as in-tegrated models, have been studied.Subsequently, we present the results of comparing the effectiveness of selected explanatory models for electronic commerce adoption in insurance agencies and brokers of Tehran (as a group of SMEs). It’s noteworthy that these results have shown that the explanation power of TAM/TPB/IDT integrated model is more than that of the others. Furthermore, it confirms that TAM model is more powerful than other basic models, as it was mentioned in related studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adoption
  • Electronic Commerce
  • Small and Medium Sized Enterprises
  • Innovation