اولویت‌بندی برنامه‌های بهبود سازمان با استفاده از مدل غربالگری فازی

نویسندگان

چکیده

مدل تعالی EFQM را می‌توان گذار از کثرت به وحدت در الگوها ورویکردهای مختلف متکثر موجود در حوزه بهبود وتعالی سازمانی نامید که مهم‌ترین کارکرد این مدل انجام خودارزیابی و شناسایی زمینه‌های قابل بهبود در یک سازمان می‌باشد. از آنجا که سازمان‌ها به ویژه آنهایی که از سطح بلوغ پایین‌تری در مدیریت کیفیت جامع برخوردارند هنگام استفاده از این مدل با انبوهی از زمینه‌های قابل بهبود مواجه خواهند شد. همواره انتخاب مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مساله‌ها که ارزش تخصیص منابع سازمان را داشته باشند، چالش اصلی آنها می‌باشد.بنابراین سازمان‌ها ناگزیر به غربال مساله‌های شناسایی شده برای یافتن مهم‌ترین مساله‌های خود می‌باشند.مرور ادبیات وپیشینه این موضوع حاکی از آنست که رویکردی جامع و دقیق که در قالب یک مدل والگوریتم مشخص به غربال مساله‌های شناسایی شده با مدل تعالی EFQM بپردازد موجود نمی‌باشد.هدف از این مقاله معرفی یک الگوی غربالگری ریاضی هفت مرحله‌ای است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع بنیادی واز نظر جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی می‌باشد. ضمنا دامنه انجام این پژوهش، سازمان‌های صنعتی ایران می‌باشد.از آنجا که فضای تصمیم‌گیری حاکم بر سازمان‌های صنعتی عموما از نوع فازی است ومعمولا داده‌ها در فرم مبهم وسربسته مطرح می‌شوند، لذا برای اینکه این مدل باشرایط حاکم بر سازمان‌های صنعتی تطبیق داشته باشد، الگوی پیشنهادی در فضای تصمیم‌گیری فازی طراحی شده است تا ضمن در نظر گرفتن زبان طبیعی محیط کسب وکار واستفاده از اطلاعات نادقیق و مبهم موجود، بتوان تصمیمات لازم را برای اولویت‌بندی زمینه‌های قابل بهبود اتخاذ نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Organizational Improve-ment Plans by a Fuzzy Screening Mod-el

نویسندگان [English]

  • A. Azar
  • G. Tavakoli

چکیده [English]

We can call “EFQM excellence model” as a transition from the great number of different models and approaches to unity in context of organizational improvement and excellence.Doing self assessment to find areas for improvement (AFIs) is the most important applications of this model. Organizations specially those ones which are on lower levels of total quality management will encounter lots of AFIs. So finding key problems is a big challenge for them. Reviewing the literature and past researches shows that there aren’t any specific and systematic models to solve the challenge.So we intend to introduce a mathematical screening model to solve this problem. This is basic and fundamental research from purpose point of view, and it is descriptive from data gathering point of view. In the meantime, the industrial organizations of Iran are the territory of this research. The proposed model is designed in fuzzy context, because decision making situation of the most organizations is vague and ambiguous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excellence Model
  • Areas For Improvement Prioritizing
  • Screening Criteria
  • Self -assessment Process