کاربرد نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی برای انجام تصمیم‌گیری‌های منطقی خود نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت‌ها دارند و یکی از راه‌های انجام این ارزیابی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است. استفاده از نسبت‌های مالی برای تجزیه و تحلیل مزبور یکی از معمول‌ترین روش‌هاست. نسبت‌های مالی ارتباط بین دو یا چند عدد را نشان می‌دهد که از صورت‌‌های مالی استخراج شده‌ است. معمولاً به نسبت‌های به‌دست آمده از صورت سود و زیان و ترازنامه (تعهدی) نسبت به نسبت‌های حاصل از صورت جریان وجوه نقد توجه بیشتری می‌شود.در این مقاله، کاربرد نسبت‌های حاصل از صورت جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای چهار صنعت تجهیزات، کانی غیرفلزی، غذایی و شیمیایی و دارویی، بررسی شده است. برای انجام این پژوهش 5 فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که نسبت‌های تعهدی و نسبت‌های حاصل از صورت جریان وجوه نقد هر کدام دارای محتوای اطلاعاتی خاصی هستند و نمی‌توان این دو را جایگزین یکدیگر کرد و ارائه آن‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند به شناخت بهتر نقاط قوت و نارسایی‌های یک واحد تجاری کمک کند. همچنین، نسبت‌های نقدی به خوبی می‌تواند تصویر مناسبی از سودآوری، بازده و توان پرداخت بدهی شرکت‌ها را ارائه دهد، ولی نسبت‌های مزبور در نشان دادن تصویری مناسب از نقدینگی شرکت‌ها ناتوان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Application Of Cash Flow Ratios In Appraising The Financial Perfor-mance Of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • G. Mahdavi
  • S. Barati Mehr

چکیده [English]

The users of financial statements need to appraise the performance of companies for their decisions. Then they would analyze the finan-cial statements for this appraise. There are different methods of ana-lyzing the financial statements, and "fianacial ratios" is one of the most important of them. Financial ratios show the relationship between two or more numbers that have been obstructed from financial statements and usually this numbers are taken from balance sheet and income statement and little attention have been to cash flow ratio.In this research, the application of cash flow ratios in appraising the performance of accepted companies in Tehran Stock Exchange for four, Nonmetal minerals, Equipment, Foodstuffs, Chemical and Pharmaceutical industries have been examined. Data analysis has been done with employing of 5 main hypothesis and a minor hypothesis, and result from those shows that cash flow ratios and income state-ment and balance sheet ratios have their own specific information con-tents and they can not be substituted with each other. Presenting both of ratios together will help to understand the strength and weaknesses of a company. Moreover, cash flow ratios can present a good picture of profitability and return investment, and the ability to pay the debts by companies. But these ratios fail to show a reasonable picture of li-quidity for companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance appraisal
  • Financial Ratios
  • Cash Flow Ratios
  • Obtained Cash From Operational Activities