هوش هیجانی و هوش فرهنگی اکسیر موفقیت رهبران در کلاس جهانی

نویسندگان

چکیده

رهبران کلاس جهانی می‌بایست در محیط باز جهانی، جایی که در آن فرهنگ‌های متفاوت، خطرات متنوع و چالش‌های فراوان وجود دارد فعالیت نمایند. برای انجام وظیفه در این چنین محیطی آنان نیازمند دانش، مهارت و ویژگی‌های شخصیتی خاصی می‌باشند که در این میان نقش هوش هیجانی (واژه Emotion از فعل لاتین Motere به معنی «حرکت و جنبش» ریشه گرفته است و تمایل به حرکت و عمل را در هر یک از احساسات و عواطف نشان می‌هد. در فرهنگ لغت، Emotion به معنای عاطفه، احساس، احساسات، برانگیختن و هیجان آمده است و هیجان عبارت از یک واکنش شدید و کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیر منتظره است، همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند، و هیجان عاملی است که ارگانیسم را به حرکت در می‌آورد. در متون فارسی برای واژه Emotion معادل عاطفه و هیجان – عاطفه آمده است. در این مقاله، Emotion را عاطفه وEmotional Intelligence را هوش هیجانی ترجمه کرده‌ایم.) و هوش فرهنگی (Cultural Intelligence) از همه بارزتر می‌باشد. از این رو این مقاله با هدف بررسی تأثیر این دو فاکتور بر موفقیت رهبران در کلاس جهانی تدوین شد. نمونه آماری این تحقیق شامل 50 مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی در شهر اصفهان بوده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و بر اساس نتایج به‌دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، رابطه معنادار بین هوش فرهنگی و هیجانی با موفقیت رهبران در کلاس جهانی و هم چنین هوش فرهنگی و هوش هیجانی با یکدیگر مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emotional And Cultural Intelligences Factors Of Global Leadership Success

نویسندگان [English]

  • A. Moshabaki
  • A. Tizro

چکیده [English]

 Global leaders should respond to the particular foreign environ-ments of different countries and different interpersonal work situa-tions. To doing this, they need different knowledge, skills and person-ality characteristics. Perhaps between these items, cultural and  emo-tional intelligences were important than others for success of global leaders. Hence, this paper was written by objective of flow effect of these two factors on global leadership success. Sample of this research was fifty top management of big industrial and service corporation in Isfahan city. Data were collected by questionnaire and based on the acquired result of  Pearson correlation rate, the relation between  cul-tural and emotional intelligences with global leadership success and also cultural and emotional intelligences with each other were accept-ed.         

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • Emotional intelligence
  • Global Leadership Success
دوره 8، شماره 44
پاییز و زمستان 1389
صفحه 237-250