طراحی الگوی سنجش ذهنیت مشترک در سازمان (مطالعه موردی: شرکت‌های دارویی کشور(

نویسندگان

چکیده

ذهنیت مشترک  به وجود معنی مشترک دربین اعضاء یک اجتماع در مورد یک پدپده اشاره دارد. این پدیده نقش مهمی در تصمیم گیری و هما هنگی در سازمان ایفا می کند علی رغم این اهمیت کارهای چندانی برای عملیاتی کردن آن صورت نپذیرفته است.هدف این مقاله ارائه مدلی برای اندازه گیری ذهنیت مشترک اعضاء سازمان است؛ بطوری که بتوان ذهنیت آنان را در مورد یک پدیده خاص اندازه گیری کرد. سه مؤلفه اصلی تبیین کننده  مفهوم ذهنیت مشترک عبارتند از باور مشترک، رفتار مشترک و احساس تعلق. مدل طراحی شده در شرکت های داروئی برای اندازه گیری ذهنیت مشترک اعضاء این شرکت هادر مورد منابع دانش موجود در خارج مرزهای این سازمان ها اجرا گردید.نتایج تحقیق حاکی از روائی مدل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intersubjectivity in Organizations: A Model for Measurement ( A Case Study of Iranian Pharmaceutical Firms)

نویسندگان [English]

  • B Hajipour
  • A Rezaian.A

چکیده [English]

Intersubjectivity refers to a shared meaning among organization mem-bers regarding a certain phenomenon. This phenomenon plays an im-portant role in decision making and coordinating functions in organi-zations. Despite its importance, few attempts have been made to ope-rationalize it. This article aims to provide a model for measuring inter-subjectivity among members of an organization regarding different is-sues. Component parts of intersubjectivity including belonging, be-having and believing were measured. In Iran’s pharmaceutical com-panies,   intersubjectivity regarding the existence of knowledge re-sources outside Iran’s boundaries was measured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intersubjectivity
  • Belonging
  • Behaving and Believing