بررسی رابطه میان فرهنگ، نگرش و رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، رابطه میان فرهنگ، نگرش و رفتار سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار پرسشنامه باز و بسته، جهت بررسی نوع ارتباط بین متغیّرهای تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، تعداد 393 نفر شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1385 بوده که بر اساس مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 205 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند.نتایج بدست آمده حاکی از وجود سطح قابل قبولی از میزان نگرش های سازمانی(رضایت شغلی، تعهد سازمانی)، و رفتارهای سازمانی(تابعیت سازمانی و تمایل به خروج) در دانشگاه مورد مطالعه می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، تمامی فرضیه های تحقیق به استثنای فرضیه فرعی 1-4، در سطح خطای 5%مورد تایید قرار گرفتند. به عبارتی، فقط میان میزان تعهد سازمانی و رفتار تمایل به خروج در سطح خطای 5%، رابطه معنی داری بدست نیامد. رابطه میان نوع فرهنگ سازمانی و متغیرهای نگرش سازمانی، و همچنین رابطه نوع فرهنگ سازمانی و متغیرهای رفتار سازمانی نیز، مورد تایید و قوی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between Culture, Approach and Organiza-tional Behavior in Faculty Members of University (A Case Study: Shahid Bahonar University, Kerman)

نویسندگان [English]

  • M Abzari
  • A Haghshenas
  • M.E Ansari
  • A Abbasi

چکیده [English]

This study investigates the relation between culture, approach and or-ganizational behavior of faculty members. A descriptive survey me-thod and an open and closed questionnaire as the instrument were used to study the types of relation between the variables. Statistical population of this study was 393 of all full time faculty members of Shahid Bahonar university of Kerman in the year of 1385, 205 of them were selected as sample volume based on basic study and using class sampling.The results show acceptable level of organizational attitudes (job sa-tisfaction, organizational commitment) and organizational behavior (organizational allegiance and tendency to exit). Based on attained re-sults, all the assumptions except sub-assumption 4.1 were located in position of 5% error. In other words, there were not meaningful rela-tion in 5% error level only between organizational commitment and behavior of tendency to exit. The relationship between type of organi-zational culture and variables of organizational attitude, and also the relationship between type of organizational culture and variables of organizational behavior has been strong and approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational Allegiance Behavior
  • Tendency of Exit
  • job satisfaction
  • Organizational commitment
  • Faculty members