مدیریت دانش در بخش دولتی: مطالعه‌ای روی روَابط بین عناصر سازمانی و عمل انتقال دانش

نویسندگان

چکیده

در هزاره سوم (عصر انباشت اطلاعات و رقابت )، ایجاد و حفظ دانش ، اعمال یک مدیریت کارآمد بر دارایی دانشی ، از ضروریات یک سازمان برای حفظ پویایی خود در محیط است.بررسی ها نشان می‌دهد که  مطالعه نسبتاً محدودی بر روی مدیریت دانش و انتقال دانش در بخش دولتی ، حتی در کشورهای توسعه یافته انجام گرفته ، این مقاله روابط بین عناصر سازمانی و عمل انتقال دانش در بخش دولتی  را مورد  بررسی قرار می دهد.پنج متغیر مستقل اصلی این تحقیق عبارتند از :1ـ فرهنگ سازمانی 2- ساختار سازمانی 3- تکنولوژی 4- منابع انسانی 5- رهنمودهای سیاسی به منظور رسیدن یه یک مطالعه پزوهشی در سال 1385 یک وزارت خانه دولتی در ایران بعنوان جامعه آماری  ، انتخاب واین متغیر ها در مقابل دارایی های دانشی و انتقال دانش ضمنی و صریح به وسیله آزمون اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد رابطه معنا داری بین بعضی از متغیر ها (دانش ضمنی، دانش آشکار، فرهنگ تسهیم دانش، مقاومت افراد، ذخیره دانش، رهنمود سیاستمداران، آموزش، تکنولوژی ICT، انتصاب شغلی ، ارتباطات، ابزارهای ICT) و ایجاد دارایی های دانشی و عمل انتقال دانش وجود دارد. بنابراین برای سازمانها بخصوص در بخش دولتی توجه به این متغیرها در مدیریت دانش  ضروری به نظر می رسد .ضمن اینکه بعضی از این  عناصر یک رابطه مهم در اجرای استراتژی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی را نشان می دهندکه مدیران دولتی باید آنها را  مورد توجه قرار دهند و بعضی از متغیر هایی که هیچ رابطه ای را نشان نمی دهند (مثل وضعیت اسناد) نباید بطور کامل نادیده گرفته شوند چراکه آنها برای بعضی سازمانهای دیگربسیار مهم باشند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge Management in State Sector: a Study of the Relationship between Organizational Factors and Knowledge Transfer

نویسندگان [English]

  • Y Ramazani
  • A Mehrara

چکیده [English]

In the third millennium (the age of information storage and competi-tion), developing and preserving knowledge and applying an effective management on knowledge assets are absolute necessities for an or-ganization to hold its dynamics in the environment. Studies show that even in the developed countries a relatively limited number of studies have been carried out on knowledge management and knowledge transfer in state sector.This research seeks to study the relationship between organizational factors and knowledge transfer in state sector. Five main independent variables are: 1. Organizational culture, 2. Organizational structure, 3. Technology, 4. Human resources, and 5. Political guidelines.In a research in 2006, the ministry of industries and mines was se-lected as the statistical population and these variables were assessed by Spearman test for knowledge assets and explicit and implicit know-ledge transfer.Results showed that there is a significant relation between some va-riables and creating knowledge assets and knowledge transfer, there-fore, organizations, particularly state ones, should pay special attention to these variables for managing knowledge. Some of these factors show an important connection in employing knowledge management strategy in state organizations. These factors must be considered while other factors which do not show any special relation must not be neg-lected completely these unrelated factors may be important for other organizations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Knowledge Transfer
  • Industries and Mines Ministry
  • Organizations of State Sector