مطالعه رابطه نگرش، ادراک و انگیزش کارکنان با موفقیت سیاست و برنامه‌های خصوصی‌سازی

نویسنده

چکیده

خصوصی سازی شرکت ها و موسسات تحت مالکیت دولت در اواخر دهه 1970 توسط دولت تاچر در انگلستان به عنوان ابزاری برای کمک به نوسازی اقتصاد غیرمولد انگلستان مطرح و بکار گرفته شد، و سپس به موجب یک موج جزر و مد اقتصادی در طی دهه 1990 رشد کرد و به عنوان یک ابزاربسیارمهم در فرآیند تغییر و تحول اقتصادی کشورهای مختلف دنیا از اقتصاد برنامه ای و دولتی به سوی اقتصاد آزاد و بازارشناخته شد. اجرای سیاست و برنامه های خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا، و حتی در درون یک کشور همواره با موفقیت توام نبوده است. این عدم موفقیت بر این موضوع دلالت دارد که در اجرای سیاست و برنامه های خصوصی سازی، عوامل بسیاری ازجمله عوامل ساختاری، تکنولوژیکی، و رفتاری- انسانی تاثیر گذار هستند که عدم توجه به آنها زمینه شکست سیاست و برنامه های خصوصی سازی را فراهم می کند. این تحقیق با اتخاذ رویکرد رفتاری؛ رابطه بین ادراک کارکنان از خصوصی سازی، نگرش آنها نسبت به خصوصی سازی، و انگیزش شان برای همگامی با اجرای سیاست و برنامه های خصوصی سازی با موفقیت سیاست و برنامه های خصوصی سازی مطالعه می کند. ازسه شرکت  و موسسه تحت مالکیت دولت- سازمان جنگل ها و مراتع کشور، شرکت سهامی شیلات جمهوری اسلامی ایران وسازمان گوشت کشور به عنوان جامعه آماری تحقیق، داده جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که نگرش کارکنان نسبت به خصوصی سازی در هر سه سازمان و ادراک در دو سازمان جنگل ها و مراتع کشور و شرکت سهامی شیلات جمهوری اسلامی؛ و انگیزش کارکنان برای همگامی با اجرای  سیاست و برنامه های خصوصی سازی در دو سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سازمان گوشت کشوربا موفقیت سیاست و برنامه های خصوصی سازی رابطه معنی داری وجود دارد. پس از این نتیجه می توان استنباط کرد که  موفقیت سیاست و برنامه های خصوصی سازی به شناخت و معرفت کارکنان هر سازمان نسبت به اهداف و برنامه های خصوصی سازی، نگرش آنها نسبت به خصوصی سازی، سازگاری آن با سیستم های ارزشی افراد و بهبود کیفیت زندگی کاری و تضمین امنیت شغلی کارکنان بستگی دارد. همچنین نتایج آزمون ANOVA و آزمون شفه نشان داد که بین سازمانهای مطالعه شده ازلحاظ ادراک کارکنان از خصوصی سازی، نگرش آنها نسبت به خصوصی سازی، و انگیزش شان برای همگامی با اجرای سیاست و برنامه های خصوصی سازی  و موفقیت سیاست و برنامه های خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد، که بر این موضوع دلالت دارد هر سازمانی بایستی در اجرای برنامه های خصوصی سازی به شیوه اقتضایی عمل کند و متناسب با ساختار و فرهنگ خود با ملاحظه توسعه عدالت اقتصادی از شیوه های مناسب خصوصی سازی استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between "Employees' Attitude, Perception and Motivation" and "Privatization Policies and Programs' Success

نویسنده [English]

  • S Khorshid

چکیده [English]

In the late 1970s, Thatcher's government in UK launched and used the privatization of state-owned enterprises as an instrument to help modernize the unproductive UK economy. Then, growing by an economic tide in 1990s, it was known as a very important tool in the process of economic change of world's different countries from planned and governmental economy toward liberal and market economy. The implementation of privatization policies and programs has not always been successful in world's different countries, even within one country. Unsuccessful policies and programs of privatization implies that there are many factors, such as structural, technological, and behavioral-human factors which affect privatization success, or the lack of it. If these factors are not considered by politicians and policy-makers of any country, or managers and decision-makers of each state-owned enter-prise, privatization will fail. In this research, the researcher took a behavioral approach to study the relationship between employees' atti-tude about privatization, their perception of it, and their motivation for implementing privatization policies and programs, and their success. Therefore, three state-owned enterprises – Iran's Forest, Ranges and Watershed Management Organization, Fisheries Organization, and Meat Organization are studied. The research results show that there is a significant relationship between employees' attitude about privatization, their perception of it, and their motivation for implementing privatization policies and programs, and their success. Therefore, it can argued that the success of privatization policies and programs depend on employees' knowledge about its objectives, their attitude toward it, its consistency with employees' value systems, its contribution to improvement and enhancement of theirs work life quality, and  assuring their job security. Furthermore, ANOVA and Sheffe tests results showed that there is a significant difference among studied organizations in their employees' perception of privatization, their attitude toward it, their motivation for implementing its policies and programs and their success. It implies that each organization should consider its own special conditions in implementing privatization policies and programs, and then, select a proper and appropriate privatization method, considering its organizational culture and structure, as well as developing economic equity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • perception
  • Attitude
  • motivation