تئوری شایسته‌سالاری مدیریتی بر مبنای استراتژی تئوری داده- بنیاد: برداشتی از نهج‌البلاغه

نویسندگان

چکیده

این مقاله حاصل پژوهشی است که با عنوان "شناسایی نظام شایسته سالاری مدیریتی بر مبنای نهج البلاغه" انجام پذیرفته است. در این پژوهش به دلیل آنکه از استراتژی تئوری داده-بنیاد استفاده گردید، مدل مفهومی و فرضیه تدوین نگردیدند و طبق الزامات این استراتژی تحقیق، سوال اصلی پژوهش؛  "مناسب ترین شکل نظام شایسته سالاری در نگاه نهج البلاغه چیست؟" مطرح گردید. در این تحقیق، علاوه بر احصا نکات کلیدی از خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه، برای هر نکته یک کد معین گردید. سپس با مقایسه کدها، چند مفهوم که اشاره به یک جنبه مشترک پدیده شایسته سالاری از نگاه نهج البلاغه داشتند، شناسایی شد. حاصل مقایسه هر مفهوم با مفاهیم دیگر، دستیابی به مقولاتی بود که پایه های سه گانه تئوری شایسته سالاری اسلامی از نگاه نهج البلاغه را شکل می دهند. با توجه به اهمیت بومی سازی تئوری های مدیریت در کشور، تدوین این تئوری با نگاه به دانش موجود در ماخذ اسلامی می تواند برای مدیران جوامع اسلامی مفیدتر و در عین حال عملی تر باشد.  استراتژی این پژوهش، تئوری داده بنیاد متنی بوده است. حاصل کار، تدوین نظام شایسته سالاری بر مبنای سه اصل شایسته گزینی، شایسته چینی و شایسته سازی می باشد. بر اساس این سه اصل، در نظام شایسته سالاری اسلامی می بایست ابتدا با استفاده از ملاک ها و معیارهای اسلامی تدوین شده به گزینش مدیران پرداخت، سپس بر اساس نظارت و بازخود، نسبت به جابجایی و استفاده مقتضی از مدیران اقدام نمود و در این میان باید تربیت و شایسته سازی نیروهای جدید و ضعیف مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Theory of Management Com-petency based on Grounded Theory: an Impression of Nahj-ol-Balagheh

نویسندگان [English]

  • H Danaeefard
  • A Zangooyeenejad

چکیده [English]

This paper is the result of a research titled ‘identifying management competency system based on Nahj-ol-Balagheh". Since in this re-search, the grounded theory was used, a conceptual model and hypo-thesis was not compiled. Based on the requirements of grounded theory research strategy, the primary question in this research was: what is the best system of management competency based on Nahj-ol-Balaghe? The objective of this paper is providing a theory of compe-tency-based management on the basis of Islamic resources. According to the importance of localized management theories in our country, formulation of this theory with regard to existing knowledge in Islam-ic references can be useful for Islamic countries' managers. The re-search strategy of this paper was grounded theory. According to the findings of this study, competency-based system theory was formu-lated on three poles: selecting competence, arranging competence, and constructing competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Based Management
  • Nahj-ol-Balaghe
  • Inductive Approach
  • Grounded theory