تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: وزارت صنایع و معادن)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان وزارت صنایع بوده و اطلاعات و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. جهت سنجش فرهنگ سازمانی از ابعاد خلاقیت فردی، حمایت مدیریت، انسجام و یکپارچگی،کنترل، خطر پذیری، سیستم پاداش، هویت، هدایت، الگوهای ارتباطی و تعارض پذیری استفاده گردید و به منظور سنجش مدیریت دانش ابعاد کسب دانش، خلق دانش، ثبت دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش مد نظر قرار گرفت که پس از انجام تحلیل عاملی ابعاد مدیریت دانش در هم ادغام گردیده و به سه بعد ایجاد دانش، بهره برداری از دانش و تسهیم دانش کاهش یافت و پرسشنامه فرهنگ سازمانی به دلیل استاندارد بودن سئوالات، در تحلیل عاملی اکتشافی، تغییری نکرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تأثیر گذار بوده و می‌تواند به مثابه بستری برای ظهور آن به شمار آید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Organizational Cul-ture on Knowledge Management (A Case Study: Industries and Mines Ministry)

نویسندگان [English]

  • S.H Abtahi
  • A Aghaz

چکیده [English]

In this article, the effects of organizational culture on knowledge man-agement have been examined. The samples of this survey are the em-ployees of Industries and Mines Ministry and the data have been col-lected by questionnaire. Individual initiative, Management support, In-tegration, Control, Risk tolerance, Reward system, Identity, Direction, Communication patterns and Conflict tolerance have been studied to evaluate organizational culture. Knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge storage, knowledge transfer and knowledge ap-plication have been used for measuring knowledge management. After factor analysis, the factors of knowledge management have been inte-grated and reduced to three factors (knowledge Development, know-ledge sharing and knowledge application and exploitation). Since the questionnaire of organizational culture is standard, it was not changed. Results show that organizational culture affects knowledge manage-ment and can act as a context for its emergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Knowledge management
  • knowledge development
  • Knowledge sharing
  • Knowledge Application and Exploitation