طراحی الگوی تبیین قابلیت استخدام کارکنان در سازمان‌های دولتی

نویسندگان

چکیده

امروزه با توجه به چالش های محیطی و  رویکرد حاکم در روابط کار، جهت گیری سازمانها  از استخدام دائم العمر به استخدام قراردادی، موقتی و انعطاف پذیرتغییر یافته  است. این انتقال و گذار از استخدام دائمی به استخدام قراردادی، قرارداد روانشناختی سنتی بین کارمند و سازمان را تحت تأثیر قرار داده و موجب زوال امنیت شغلی گردیده است.در این راستا نگرانی عمده مدیران، تحت تاثیر قرار گرفتن عوامل کلیدی نظیر تعهد سازمانی، رضایت شغلی، انگیزش و وفاداری کارکنان است. به همین جهت ضرورت مبنای جدید برای امنیت شغلی در محافل علمی و عملی احساس شده و اخیرا قابلیت استخدام کارکنان به عنوان جایگزین مطرح شده است. قابلیت استخدام به عنوان توانایی فرد در شناسایی و تشخیص فرصت های شغلی و حرفه ای در درون و بین سازمانها در فرایند کارراهه تعریف  می شود.دانشگاهیان، محققان و مدیران اجرایی در خصوص قابلیت استخدام زیاد بحث کرده اند، اما کمتر به ابعاد و مولفه های آن پرداخته اند. براین اساس  هدف عمده مقاله پاسخ به این سوال است که: قابلیت استخدام کارکنان چیست و دارای چه ابعاد و مولفه هایی می باشد؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که قابلیت استخدام کارکنان شامل دو بعد (انطباق پذیری شخصی و آینده نگری و تخصص و انگیزش کارراهه)و پنج مولفه )بهینه سازی و انعطاف پذیری شخصی ، جهت گیری اثر گذار کارراهه، انگیزش کارراهه، تخصص حرفه ای و خوش بینی) است و این ابعاد و مولفه ها  در سازمانهای دولتی استان تهران از وضعیت مناسبی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Explanatory Model on Employability in Public Organiza-tions

نویسندگان [English]

  • S.S Zahedi
  • A Hasanpoor

چکیده [English]

Nowadays, because of environmental challenges and the dominant approach in labor relations, the orientation of organizations has moved from permanent employment to temporary, flexible and contract-based employment. This orientation has had an impact on traditional psychological contracts and has endangered job security. So, in this context, the fundamental concern of managers is organizational com-mitment, job satisfaction, motivation and loyalty of employees. In re-sponse to this concern, scientific and practicing communities are searching new bases for job security and recently, employability is in-troduced. Both academics and practitioners often speak of Employa-bility, however, neither of them have defined nor developed the con-struct. So, this article tries to find an answer for this question: What is employability and which dimensions, criteria and indices constitute it?The results of this research shows that employability consists of two dimensions (personal adaptability and career motivation and expertise) and five indicators (optimization and personal flexibility, proactive career orientation, career motivation, occupational expertise, optimism) and these dimensions and indicators have an appropriate condition in Tehran's public organizations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employability
  • Measurement Model
  • Public Organizations